فروش خودروسواری سمند خاکستری مدل1385

680000000

توضیحات

9709980243202405

140068460000444618
اجراي احكام شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال منقول

 بموجب اجراییه 9810420243200111 مورخ 98/6/24و دادنامه صادره بشماره 9809970243201072 مورخ 98/5/262در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه 980200/284 /ج محکوم له فریده جمعی با وکالت خانم فرانک زنگنه و آقای حسین حاجی لو به طرفیت محکوم علیه آقای بهروز لطیفی اهواز فرزند علی اکبر با وکالت آقایان عباس دهقانی سانیچ و محمد مهدی همتی به خواسته مطالبه مهریه200 عدد تمام سکه بهار آزادی و هزینه دادرسی جمعا  730/000/000 در حق محکوم له و نیم عشر دولتی محکوم می باشند. که پس از توقیف یکدستگاه خودروی سواری سمند ایکس 7 برنگ خاکستری متالیک بشماره انتظامی 736 ه 56 ایران – 11 متعلق به محکوم علیه متوقف در پارکینگ سفیر شرق اتحاد مراتب به طرفین دعوی ابلاغ و با توجه به مصون ماندن از هرگونه اعتراض در فرجه قانونی به نظریه کارشناسی و به درخواست وکیل محکوم له  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ، لذا عین نظر کارشناسی بشرح ذیل اعلام میگردد: و یکدستگاه خودروی سواری سمند فوق مدل 1385 برنگ خاکستری متالیک بشماره شاسی 14558368 فاقد سویچ و بیمه نامعلوم اطراف اتاق آثار خوردگی و خط و خش دارد. جلو راست آن تصادف داشته و سپر خوردگی دارد. با توجه جمیع آن ارزش کارشناسی خودرو به مبلغ 680/000/000 ریال شصت و هشت میلیون تومان ، برآورد و ارزیابی گردید./ لذا مقرر گردید که خودروی فوق برای روز یکشنبه مورخ 1400/9/21 از ساعت 9/00 الی 9/30 صیح از طریق مزایده در دفتر شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران در نشانی تهران – فلکه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضایی شعید باهنر – طبقه اول ، به بالاترین قیمت پیشنها ی از طرف خریدار بفروش برسد. برنده مزایده ده درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان قبض سپرده یا واریز به حساب دادگستری به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آنرا به واحد اجرای احکام تحویل نماید ؛ در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط میگردد. خریداران میتوانند جهت بازدید پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران مراجعه نمایند . داشتن کارت شناسایی معتبر ( شناسنامه و اصل کارت ملی به همراه ده درصد وجه نقد پیشنهادی ) جهت شرکت در جلسه مزایده الزامی است./عودت وجه واریزی در صورت برنده نشدن در مزایده 10 روز کاری میباشد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9الی9:30