فروش خودروسواری سمندسورن سفید مدل1387

420000000

توضیحات

9709983031101066

140068460000440221
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان فردیس بشماره 0000278 مورخ 14/6/1400 محکوم علیه ورثه مرحوم محمد رضا فیروز بخت به نامهای احسان –احمد- خانم سمیرا و خانم سهیلا همگی فیروز بخت  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 306.362.700 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له اشرف زرینچه فین  ونيز پرداخت مبلغ  13.804.856ريال بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح شماره سمند به پلاک انتظامی شماره 378ب66ایران-38در پارکینگ ایثار آفتاب واقع در آزاد راه تهران کرج بازدید و نتیجه ارزیابی بشرح زیر تقدیم است مشخصات فنی وسیله نقلیه نوع سواری سیستم سمند تیپ سورن رنگ سفید مدل 1387 نوع سوخت دو گانه سوز تعداد سیلندر چهار تعداد محور دو ظرفیت پنج نفر شماره شاسی 408755F 49CF 1NAACC وضعیت ظاهری و نقاط آسیب دیده دارای تصادف شدید از ناحیه جلو راست و از نقاط گلگیر جلو راست محور جلو سپر جلو چراغهای جلو شبکه جلو رادیاتور درب موتور شیشه جلو کلیه ملحقات  موتور از سمت راست سقف از ستون جلو راست هر چهار لاستیک فرسوده فاقد باطری سالم .  ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 420.000.000ریال معادل چهل و دو میلیون تومان  ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز شنبه مورخ 27/9/1400از ساعت 11الي 11:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت11 الی11:30