فروش خودروسواری سمندسفید مدل1399

2020000000

توضیحات

9909980011100831

140068460000441750
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001646  له آقای امیر شکوهی اصل علیه آقای یوسف شکوهی اصل، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3/834/670/523  ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 191/623/902 ریال در حق صندوق دولت ، به همین منظور خودرو به شماره انتظامی 758ج38 ایران 40 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است. خودرو به شماره انتظامی: 758 ج 38 ایران 40، نوع: سواری، سیستم و تیپ: سمند Lx xu7، مدل: 1399، رنگ:سفید روغنی ، شماره شاسی: NAAC91CE4LF696520 ، شماره موتور: 124K1489239، وضعیت ظاهری و کیفی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد بدنه اتومبیل تصادف و رنگ شدگی ندارد درحال حاضر فرورفتگی روی انتهای گلگیر عقب چپ دیده میشود. خراشیدگی روی درب و گلگیرعقب سمت راست وجود دارد همینطور خراشیدگی سطحی روی درب جلو چپ دیده میشود رکاب سمت راست هم فرورفتگی دارد. لاستیکها حدود 60% کارائی دارند. اتومبیل 40037 کیلومتر کارکرد دارد داخل اطاق شامل صندلیها، کنسول و داشبرد سالم میباشند بنا باظهارخواهان وسیله دارای بیمه نامه ثالث و بدنه معتبر میباشد از سابقه خلافی خودرو اطلاعی در دست نیست. درخصوص ارزش این اتومبیل بررسی بعمل آمد باتوجه به وضعیت اعلام شده و درنظرگرفتن شرایط کنونی بازار قیمت روز این خودرو مبلغ 2/020/000/000 ریال معادل دویست و دو میلیون تومان برآورد میگردد و مزایده در تاریخ روز 1400/09/23  از ساعت 8:00  الی  9:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل خودرو به برنده مزایده ندارد.

 

  دادورز اجرای احکام شعبه 104 مجتمع قضایی عدالت تهران-الهام هاشمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت8الی9