فروش خودروسواری سمندسفید مدل1394

159000000

توضیحات

9709982640402077

140091460000498220
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  مزایده اموال منقول 

درپرونده اجرایی حاضر در این اجرا احکام مدنی براساس اجرائیه 9910422640400122 مورخ 1399/05/26 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهریار محکوم علیه آقای رامین رحیمی فرد محکوم است به است به پرداخت 100 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له خانم ماهرخ رضائی و پرداخت نیم دولتی در حق صندوق دولت که نیابت قضایی از شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار به این مرجع قضایی اعطاء شده است با عنایت به از محکوم علیه یک دستگاه خودرو سواری سمند LXEF7 به رنگ سفید مدل 1394 تعداد به شماره انتظامی 689 ق 63 ایران 22 بنزینی به شماره موتور 174269 و با شماره شاسی 611990  توقیف شده است  براساس نظریه هیات کارشناسی به مبلغ  159.000.000 تومان برآورد قیمت شده است که قیمت پایه برای مزایده است ضمن تقاضای محکوم له برای مزایده خودرو تعرفه شده مقرر شد خودرو موصوف در روز  1400/09/27 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودرو مورد مزایده داده شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت10 الی11