فروش خودروسواری سمندسفید مدل1388

100000000

توضیحات

9809980201900423

140068460000441031
اجراي احكام شعبه 249 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت دوم )

به موجب دادنامه شماره 699مورخه 1398/04/30صادره از شبعه 249 مجتمع قضائی خانواده یک تهران و پرونده اجرائی به کلاسه 100/249/99 ث ج .آقای مهدی شیرازی آقا گل  فرزند شا عباس  محکوم است به پرداخت 300عدد سکه تمام بهار بابت مهریه خانم زینب چنگالی خوارسگانی  و  مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس در حق محکوم لها و نیم عشر دولتی در حق دولت که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به و هزینه اجرائی اموال محکوم شامل خودروی سمند lx  توقیف شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که نظریه کارشناسی به این شرح می باشد( خودرو مورد نظرسواری سمند lx به شماره انتظامی 119 ج41  -ایران 40 به رنگ سفید    مدل 1388  – 2 محور – 4 چرخ – و 4 سیلندر  میباشد . لاستیکها 50 دصد – خودرو در پارکینگ سفیر شرق اتحاد و فاقد سوییچ و خاموش است -خوردگی در بدنه و نقاط درب جلو وعقب راست و درب موتور -گلگیر جلو راست -در عقب چپ و در صندوق عقب رویت می شود – بدنه خط و خش دارد – چراغ مه شکن سپر جلوی چپ شکسته است – –  حسب شرایط موجود قیمت خودرو مذکور 1/000/000/000  ریال تعیین میگردد .لذا مقررشد مال موصول از طریق مزایده در تاریخ  30/  09 / 1400ساعت8/30.الی 09/00با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر در طبقه همکف ضلع جنوبی اتاق مزایده .واقع در خیابان نبرد جنوبی به فروش برسد.لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید و اصل قبوض پرداختی ذم سابقه اجرایی گردد در غیر این صورت 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید انها از مورد مزایده فراهم گردد.هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات باید پرداخت گردد.

دادورز شعبه249مجتمع قضایی خانواده یک-حشمتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت8:30الی9