فروش خودروسواری سانگ یانگ تیولی قرمز مدل2017

680000000

توضیحات

9909980000501417

140068460000444494
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001435 له خانم نسرین کرمانشاهی با وکالت الیاس حیدرپور علیه 1-خانم شقایق وزیری فراهانی، 2-آقای امید وزیری فراهانی، 3-خانم آرزو وزیری فراهانی ، مبنی برتقسیم ترکه شامل یک دستگاه اتومبیل هاچ بک سانگ یانگ تیولی به شماره انتظامی  248د86 ایران 10 ، در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور خودرو موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است خودرو به شماره انتظامی: 248د86 ایران 10 ، نوع: سواری، سیستم و تیپ: هاچ بک سانگ یانگ تیولی (Tivoli)، مدل: 2017، رنگ: قرمز متالیک ، شماره شاسی: KPT20B1VSHP142999، شماره موتور: 17391002077602،  نوع سوخت: بنزین، وضعیت خودرو در هنگام بازدید: موتور روشن آماده به کار-خراشیدگی لچکی چپ سپرجلو-خط و خش مختصر بدنه-تجهیزات داخل اتاق سالم-لاستیک ها حدود 50%سالم-میزان پیمایش خودرو 36218 کیلومتر میباشد.محتویات ارکان اصلی خودرو شامل اتاق شاسی-موتور برابر اسناد شماره گذاری است در لحظه بازدید اتومبیل دارای اصالت است. باتوجه به مراتب معروضه و باعنایت باینکه رنگ خودرو چندان مشتری پسند نیست اتومبیل شماره 248د86 ایران 10 در بازار فعلی مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال معادل ششصد و هشتاد میلیون تومان (680/000/000 تومان) ارزش دارد مزایده در تاریخ روز  1400/09/24  از ساعت 11:00 الی 12:00  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل خودرو به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه 110 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت11 الی12