فروش خودروسواری رانا سفید مدل1393وموتور اونجر

1200000000

توضیحات

9909980200600895

140068460000447015
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده مال منقول (خودرو)              نوبت اول

به موجب دادنامه شماره 9909970200601277 مورخ 99/10/29 صادره از شعبه 236 مجتمع قضایی خانواده یک تهران در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 9903242 بر له خانم نرگس سادات موسوی بر علیه آقای سید محمود داورزنی که محکوم است به پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال به نرخ روز به مبلغ 2.471.262.403 ریال و هزینه کارشناس به مبلغ 10.000.000 ریال و هزینه نیم عشر دولتی به مبلغ 83.992.550 ریال که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول بخشی از محکوم به از اموال محکوم علیه خودرو و موتور محکوم علیه توقیف که توسط کارشناس ارزیابی شده است که نظریه بدین شرح می باشد: خودروی سواری رانا به شماره  324 د 37 ایران 33 و به شماره شاسی 42953 و شماره موتور0019657 B 163  رنگ سفید  مدل 1393 که وضعیت ظاهری خودرو سالم است و در حد مدل تشخیص داده شد. خودرو بنزین سوز است. تایرها دارای 65 درصد آج هستند. وضعیت بیمه شخص ثالث نیز نامشخص می باشد. خودرو به صورت خاموش رویت شد لذا امکان رویت کیلومتر مسافت میسر نگردید. در نهایت قیمت خودروی مذکور با مشخصات ذکر شده به مبلغ 1.200.000.000 ریال معادل صد و بیست  میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد. همچنین موتور سیکلت آونجر cc 220 خاکستری مدل 1391 بنزینی به شماره موتور  00208 D و شماره شاسی 9130272 که موتور فاقد سوییچ بود و وضعیت ظاهری مطلوب  و در حد مدل تشخیص داده شد . وضعیت لاستیک ها حدود 50 درصد آج بوده و مدارک بیمه و مالکیت رویت نشد. لذا مقرر شد اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ سه شنبه  1400/09/23 ساعت 8/30 الی 9/00 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده دادگاه خانواده یک تهران به آدرس خیابان نبرد جنوبی جنب آتش نشانی مجتمع قضایی خانواده 1 تهران بفروش برسد. لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به حساب سپرده به شماره 2171299011002 بانک ملی شعبه غیاثی کد 857 واریز می گردد و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده به این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات پرداخت خواهد شد.

دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه خانواده 1 تهران – زلفی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت8:30الی9