فروش خودروسواری ذغالی مدل1382

270000000

توضیحات

9809980201201162

140068460000425011
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

مزایده

به موجب دادنامه صادره به شماره 9909970201200224با موضوع مهریه صادره از شعبه 242 مجتمع قضایی خانواده یک تهران در خصوص پرونده های اجرایی به کلاسه 9901507 ث ج محکوم علیه اقای علی عیسی زاده فرزند ایمان  محکوم هستند به پرداخت تعداد114عدد سکه طلای تمام بهارآزادی بابت مهریه خانم صغری پور باقربدابی فرزند حسین ومبلغ 1/318/200 بابت هزینه دادرسی پرونده مهریه به حساب دولت که حسب تقاضای محکوم لها از اموال محکوم علیه  ودر راستای وصول محکوم به و هزینه اجرایی یک دستگاه خودرو پرایدGTXرنگ ذغالی متالیک مدل 1382باشماره پلاک ایران 78–123ی81و شماره موتور35399و شماره شاسی 07370وخودرو مذکور طی بازدید از پارکینگ محل استقرار خودرو {پارکینگ تختی تجاره}مشخصات خودرومذکور کاملا مستهلک ودارای خط و خش در بدنه و استهلاک بیشتر از مدل میباشدو سپر جلو و عقب خوردگی و شکستگی  دارد و درب عقب سمت چپ و گلگیر عقب چپ و راست و درب جلو سمت راست دارای اثار برخورد میباشد و خودرو دارای رنگ در بدنه میباشد و تایرها 5درصدو پنچر میباشد و کارشناسی محترم خودرو مذکور را به مبلغ 270/000/000ریال ارزش گذاری میباشد لذا مقرر شده است مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/15 رأس ساعت 8:30 الی 09:00باحضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده خانواده یک تهران بفروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد ضمنا”ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نمایید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد می گردد .اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.

 دادورز اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت8:30الی9