فروش خودروسواری دوو مشکی نقره ای مدل1382

600000000

توضیحات

9809980227900348

140068460000423020
اجراي احكام شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول

  بموجب دادنامه شماره 98/759 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 980243 ج  له  آقای اسداله درویش  عليه  شرکت آهوان تک به شناسه ملی 10102318595  كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/313/474/552در حق محكوم له و مبلغ 65/173/727 ريال بابت نيم عشر اجرايي كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له خودرو دوو  متعلق به محكوم عليه معرفی و توقیف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

خودرو سواری دوو  به شماره انتظامی ایران77- 984 س 69 مدل 1382 رنگ مشکی نقره ای  شماره موتور 10325 H و شماره شاسی 81165055245 با توجه به وضعیت خودرو و وضعیت بدنه از نظر ظاهری و کارکرد  و لاستیکها و تودوزی و سایر موارد به قیمت 600/000/000 ریال ارزیابی می گردد.

 

مقرر گرديد خودرو  مذکور در روز چهارشنبه  مورخه 1400/9/24 از ساعت  11/30  الي 12 در محل نگهداری اموال به نشانی تهران –  خ  انبار نفت پارکینگ هلال احمر  از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 600/000/000 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.                                               اجراي احكام مدني شعبه 19 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت11:30الی12