فروش خودروسواری دووسی یلو سفید مدل1382

750000000

توضیحات

9709980227101326

140068460000441626
اجراي احكام شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه  9900198/ج

 به موجب اجرائیه صادره از شعبه 11  دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای جواد جعفرزاده محکوم به پرداخت مبلغ  1/278/868/583 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای یداله مختاری با وکالت خانم سارا مختاری و مبلغ 63/943/429 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت می باشد که حسب تقاضای ایشان خودروی ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ  750/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

آدرس محل خودرو :پارکینگغرب واقع در بلوار شهید رحمانی در ضلع غربی ترمینال غرب می باشد.

یک دستگاه خودروی سواری شخصی دوو سی یلو مدل 1382 رنگ سفید به شماره انتظامی 916 و 96 ایران 11 بشماره شاسی ir81165061297 و شماره موتور 015368-  دو محور 4 چرخ 4 سیلندر بنزین می باشد-در لحظه کارشناسی خودرو خاموش بوده بدون سویچ و بدون مدارک اسناد شناسایی بوده است-خودرو در پارکین متوقف است و بدنه با خط و خش های معمول در بدنه شیشه جلو شکسته پروژکتورهای داخل سپر جلو هر دو شکسته آینه بغل چپ شکسته درب داشبورد کنده شده تودوزی فرسوده شده است سپر عقب آثار برخورد دارد و لاستیک ها فروسده و مستهلک شد هاسند و بیمه شخص ثالث ندارد لذا با شرایط نظریه کارشناسی در پرونده اجرایی از طریق مزایده بفروش گذاشته می شود.     

کارشناس قیمت پایه مزایده  خودروی موصوف را به مبلغ  750/000/000 ریال تعیین نموده است.

 

مقرر گردید خودروی مذکور در تاریخ 1400/09/27  از ساعت 11/30 الی 12/00  در نشانی محل مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در میدان فردوسی خ سپهبد قرنی نبش خ سمیه  از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده خودروی مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.(خودرو در پارکینگ ایران و اقع در مشریه می باشد)ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد.

                     اجرای احکام شعبه 11 دادگاه حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت11:30 الی12