فروش خودروسواری دنا سفید مدل1394

1960000000

توضیحات

9809982668100477

140091460000503823
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0000512/5اجرا، با عنایت به مفاد نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد مبنی بر محکومیت محکوم علیه خانم حنانه مسگرزاده صفار به پرداخت مبلغ 2/696/417/000ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له شرکت آتالبن آسمان البرز با مدیر عاملی محمدرضا دلسوز ؛ حسب تقاضای محکوم له ومعرفی مال از جانب محکوم له اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده جهت وصول محکوم به به فروش خواهد رفت:

احتراماً باستحضار میر ساند در  اجرای دستورات قضایی صادره موضوع پرونده کلاسه فوق مبنی بر بازدید و اعلام نظریه کارشناسی تعیین ارزش یکدستگاه سواری دنا شماره انتظامی 10 ایران 533ق34 لذا ضمن بازدید از وسیله نقلیه در پارکینگ سهند اسلامشهر بشرح ذیل اعلام نظر می گردد.

الف-مشخصات وسیله نقلیه

نوع :سواری          سیستم :دنا    تیپ : دانا ای اف 7      رنگ :سفید روغنی      مدل 1394 شماره موتور :132825          شماره شاسی :025329    تعداد  محور:2    ظرفیت :5نفر

ب-بازدید از وسیله نقلیه

ضمن بازدید از سواری دنا مذکور و بررسیهای فنی بعمل آمده مشاهده گردید از نواحی درب عقب چپ –گلگیر عقب  چپ-درب جلو چپ –گلگیر جلو چپ- سپرجلو-گلگیر جلو راست-درب جلو راست –درب عقب راست –سپر عقب آسیب دیده اند که نیاز به مرمت و بازسازی (صافکاری و نقاشی ) دارند –شیشه ها سالم – دارای ضبط و باند-لاستیکهای جلو40درصد و لاستیکهای عقب30درصد(نیاز به تعویض )لذا بعلت توقف طولانی وسیله نقلیه  در پارکینگ و  عدم کارائی باطری  تست مکانیکی موتور مقدور نگردید.

ج-اعلام نظریه کارشناسی (تعیین ارزش پایه وسیله نقلیه )

علهذا با توجه به شرایط روز و مدل 1394 و با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی فوق الذکر ارزش پایه سواری دنا مبلغ یکصدونود و شش میلیون تومان معادل 1/960/000/000ریال بر آورد و تعیین می گردد.

 

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1-  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از خودرو بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/09/29 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

کلام اله قره بقلو- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9:30 الی10:30