فروش خودروسواری جکj5سفید مدل1396

3300000000

توضیحات

9709983030600800

140001460000119399
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه9900773 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 1 حقوقی دادگستری فردیس له عین اله رضائی حجت وعلیه مرتضی رضائی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 1/796/158/983 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ 5 درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال  منقول متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ21/9/1400 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 3/300/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 77  934 ط 61  نوع:  سواری  سیستم و تیپ : جک J5 مدل : 1396  رنگ : سفید  شماره شاسی : 139384    شماره موتور :  34929  تعداد چرخ :  چهار چرخ  تعداد محور :  دو محور  تعداد سیلندر  : چهار سیلندر  نوع سوخت : بنزین  ظرفیت : 5 نفر  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه : دارای آثار ضربه و خط و خطوط داشبورت : سالم صندلی و تودوزی : سالم  تجهیزات : در حد معمول  نقایص ظاهری : بدنه دور تا دور دارای خط و آثار ضربه موتور : سالم  گیربکس :  سالم  دیفرانسیل : سالم  تایر ها :  چرخ عقب 50 %  و جلو 90%ارزش پایه خودرو  :  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 3/300/000/000 ریال معادل سیصدو سی میلیون تومان  به نظر میرسد.

آدرس مورد مزایده  : پارکینگ پارسیان

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- اعظم پور

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10الی11