فروش خودروسواری جک s5 سفید مدل1396

4400000000

توضیحات

9709980216301195

140068460000440614
اجراي احكام شعبه 263 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 99/00075 صادره از شعبه 263 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای مهدی نجفی فرزند اسداله محکوم علیه پرونده اجرائی 263/99/ث ج74 محکوم است به پرداخت تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 1/220/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم عاطفه علیاری ستوبادی فرزند احد باوکالت خانم فاطمه محمدی و همچنین مبلغ 1/050/000/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه یک دستگاه خودرو سواری کار جک S5 هاچ بک مدل 1396 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران55 / 359 د 28 متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر در پارکینگ گمرک غرب به نشانی: تهران، آزادگان شرق به غرب، بعد از باغ پرندگان، بلوار سامانپور، ورودی گمرک غرب می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت خودرو فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

    از یک دستگاه خودرو سواری کار جک S5 هاچ بک مدل 1396 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران55 / 359 د 28 و شماره شاسی NAKSH7310HB131018 و شماره موتور HFC4GA31DH0045027 دارای دو محور و چهار چرخ و چهار سیلندر با ظرفیت پنج نفر و سوخت بنزین بازدید که در نواحی پوسته سپر جلو و عقب طرفین ریختگی رنگ دارد. گلگیر عقب طرفین و قاب آینه بغل راست خط و خش دارد. خطر عقب روی درب صندوق چپ شکسته است. درب جلو راست به دلیل تصادف خسارت دارد. رینگ و لاستیک فابریک و میزان عاج لاستیک در سطح اتکا زمین 50% می باشد. مبلمان داخلی و تودوزی سالم و در حد مدل خودرو است. رادیو پخش فابریک دارد. بدلیل فقدان نیروی باتری خودرو روشن نشد و آزمایش مکانیکی و رویت صفحه نمایشگر کیلومتر مقدور نشد. در بررسی فنی موتور سالم بود. دستکاه نیروی محرکه سالم بود. با توجه به مراتب فوق و مدل وکارکرد و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش خودرو مورد نظر مبلغ 4/400/000/000 ريال معادل چهارصد و چهل میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/22 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از خودرو مورد بحث در آدرس پارکینگ اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده خودرو موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) بوده و انتقال خودرو به جز موارد مندرج در بند دو ماده158 قانون اجرای احکام مدنی منوط به پرداخت کلیه جرایم؛ عوارض، دیون دولتی و ارائه مفاصاحساب خودرو می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10 الی11