فروش خودروسواری جک جی5

2000000000

توضیحات

9709982161700412

140068460000436833
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول ( اتومبیل سواری)

در راستای اجراییه صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی و حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید صدر) وموضوع پرونده اجرایی کلاسه 9900380/ج 4 له آقای همایون صانعی علیه آقای مصطفی کزازی  مبنی بر مطالبه وجه به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه از سال 1395 در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده . لهذا حسب دستور قضایی جهت شناسایی اموال از محکوم علیه در جهت وصول محکوم به ونیم عشر اجرایی نسبت به توقیف اتومبیل سواری جک جی 5 متعلق به محکوم علیه بشماره  انتظامی 411ص75 ایران 11که اطاق بدنه دارای خوردگی است-موتور سالم و در حد مدل آن1394 است-اقدام گردیده است – تایرها 50 درصد و از سایر جهات ماشین سالم است.که مراتب پس از توقیف به کارشناس مربوطه ارجاع و ارزش ریالی پایه مزایده را 2/000/000/000ریال ارزیابی نموده است لذا مقرر گردید که اتومبیل مذکور درروز چهارشنبه مورخه ی 1400/09/17 راس ساعت 08:30 صبح از طریق مزایده بفروش برسد.

نحوه برگزاری مزایده ” : 1- مزایده اتومبیل موصوف با مشخصات فوق الاشعار از پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد2- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا  و یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر از برنده مزایده اخذ والباقی ان ظرف مدت حدااکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- درصورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد. متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده در تاریخ و رأس ساعت مذکور با عنایت به بند های اشاره شده فوق به آدرس : تهران-خیابان شیخ بهایی شمالی – بالاتر از میدان شیخ بهایی – 12 متری اول – مجتمع قضایی شهید صدر تهران – اتاق برگزاری مزایده در طبقه اول مراجعه نمایند.  

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت8:30