فروش خودروسواری تیبا2نوک مدادی مدل1395

1700000000

توضیحات

9809982611900395

140068460000425651
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرج بشماره 0000414 مورخ 19/7/1400محکوم علیه مهدی مطیری  محكوم است به ‌پــرداخت 35سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له مینا عامری ونيز پرداخت مبلغ 5%محکوم به بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح مشخصات خودرو براساس اسناد شماره گذاری نوع سواری –سیستم سایپا – تیپ تیبا2 – شماره انتظامی 339ب72ایران 10 – مدل 1395 – رنگ نوک مدادی متالیک – شماره موتور 8351841 – شماره شاسی 1066578 – وضعیت خودرو هنگام بازدید از خودرو با مشخصات مذکور بازدید بعمل آمد به شرح ذیل اعلام می گردد .کارکرد کیلومتر خودرو 116451کیلومتر در ساعت می باشد قسمتی از گلگیر عقب چپ و راست دارای رنگ شدگی می باشد وضعیت تودوزی مرتب می باشد لاستیک های خودرو بالای 50درصد دارای آج می باشد .خودرو از نظر فنی فاقد ایراد می باشد . ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ یکصد و هفده میلیون تومان  معادل یک میلیارد و یکصد هفتاد میلیون ریال ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز دوشنبه  مورخ 22/9/1400از ساعت 11الي 11:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت11الی11:30