فروش خودروسواری تیباخاکستری مدل1394

650000000

توضیحات

9809988958500554

140050460000106063
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 981286 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له  سیروس مرادی دوآبی  و علیه حمیدرضا هاشمی گوهره و غیره  و غیره  دایر بر مطالبه   ، شعبه 1 اجراي احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال منقول  موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند. مشخصات خودرو  : فروش خودرو  تیبا مدل 1394 رنگ خاکستری به شماره انتظامی437 ص 93 ایران 19  –  چهار سیلندر  نوع سوخت بنزین ( اطاق دور رنگ  – داشبورد –  موتور  و جلو بندی سالم  – لاستیک ها  30 درصد –  شیشه جلو شکسته – سقف آفتاب خوردگی دارد و خودرو دور رنگ محسوب می شود  و باطری نیاز دارد – فاقد ضبط صوت – فاقد بیمه و کیلومتر واقعی مشخص نیست – دارای مبلغ 1/920/600 ریال خلافی و ..  )    توقیف در پارکینک سپند  واقع مسکن جاده قدیم    بنام حمید رضا هاشمی گوهره ،در ضمن  خودرو مورد مزايده توسط  کارشناس  به تاریخ 1400/07/22 به مبلغ 650/000/000 ريال  ارزيابي گرديده است . مزایده برای روز شنبه مورخه 1400/09/20 ساعت 10  صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همكف اجراي احكام مدني کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شركت كنندگان در مزايده مکلفند 10% بهای پیشنهادی را قبل از مزايده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

 دادورز شعبه 1 اجرای احکام مدنی کرمانشاه –  اردشير رستمي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10