فروش خودروسواری برلیانس230 سفید مدل1396

125000000000

توضیحات

9909982640400024

140091460000500336
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

   پرونده کلاسه    9900067  اجراييه  صادره از  چهارم دادگاه خانواده شهريار ، محکوم له:خانم  پرستو رحمتي کور عباسلو    عليه: آقاي  شاهرخ وهابي احمد آباد  موضوع لازم الاجرا: استرداد جهيزيه  {که با توجه به عدم استرداد اقلام جهيزيه مبلغ نقدي جهيزيه 349 ميليون و دويست و هفتاد هزار تومان محاسبه و ارزيابي شد}    که پس ازتوقيف مال {خودرو }طي مراحل قانوني و ارجاع به  کارشناس  رسمي دادگستري آقاي  ايوب وشني زرگران  طي گزارش  مورخ 1400/07/17  ارزش  خودروي توقيفي را به مبلغ 125    ميليون تومان    ارزيابي نموده اند سپس مقرر گرديد  در  تاريخ 1400/09/28   از ساعت 9 الي 10 در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري    شهريار با توجه به اينکه خودرو به  پارکينگ  امام علي   شهريار منتقل گرديده  از طريق مزايده به فروش برسد،طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا  پنج روز  جلوتر از تاريخ مزايده با  اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ  ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را    پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته    شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس نقدا يا طي چک تضمين شده  از خريدار اخذ و  باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد:

      يک دستگاه خودروي سواري برليانس تيپ اچ 230  اي تي   رنگ: سفيد   به شماره انتظامي 36 د697 ايران 99شماره موتور naph230ach1004643  شماره شاسي  bm15l*g022738   مدل 1396

وضعيت اتاق  از قسمت هاي زير تصادف دارد و بايد صافکاري و نقاشي شود شامل گلگير هاي جلو راست و گلگيرهاي عقب راست و چپ و درب هاي سمت راست ستون هاي جلو راست و چپ بالالي درب هاي جلو آثار ضربات متعدد دارد   درب هاي چپ با شئ نوک تيز خط کشيده شدند و سيني عقب تصادف دارد و درب موتور تعويضي است  .لاستيک ها :جلو 75 درصد عقب: مستعمل  درصد صندلي ها  معمولي داراي روکش    داشبورد  سالم  تجهيزات جک و زاپاس مستعمل پخش فابريک  موتور خاموش بازديد شد  نقايص ظاهري: سپر جلو و عقب آينه سمت راست کليد بالابر شيشه ها شکسته است چراغ جلو چپ و پرژکتور داخل سپر شکسته است

  ارزش خودروي توقيفي به مبلغ    125   ميليون تومان    مي باشدوچنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9الی10