فروش خودروسواری ال90سفید مدل1390

110000000000

توضیحات

9709985255200211

140091460000476529
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهی مزایده نوبت اول**

در خصوص پرونده کلاسه 0000409 و بموجب  کلاسه 0000932  اجراي احکام حقوقي دادگستري شهرستان سبزوار ، له احمد اکبري فرزند رمضان  عليه؛ غلامرضا چهار پاشلو فرزند جعفر کد ملي  6599855725   

توقيف اموال بلامعارض محکوم عليه تا سقف مبلغ 9/644/982/250  ريال  بابت محکوم به در حق محکوم له  و  مبلغ  482/249/110  ريال  بابت حق الاجراي دولتي در حق دولت  صادر ، با عنايت به اينکه حسب اظهارت  محکوم له  ، خودروي ال90 به شماره پلاک 75  ي  557  ايران  21    در  آن حوزه قضايي مي باشد  ،  لذا خواهشمند است به نيابت کامل قضايي از طرف اين اجرا و با تفويض کليه اختيارات قانوني  بنابه تشخيص قاضي محترم مجري نيابت مستنداً به ماده 20  و 50  ق ا ا م با راهنمايي  محکوم له  ، نسبت به اجراي کامل حکم مبني بر توقيف فيزيکي خودرو فوق الذکر اقدام و  سپس کارشناسي و پس از ابلاغ نظريه کارشناس و اتمام مهلت مزايده گردد                                                          

نظر به اینکه خودرو ال 90 بشماره ذکر شده توسط کارشناس محترم سرهنگ علیرضا همیانی  به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

مشاهدات و نظریه کارشناسی :

حضور ریاست محترم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند

احتراما عطف به در خواست شماره 0000409 مورخ 04/08/1400 و به استناد سند ابزاری رویت شده و بدینوسیله مشخصات خودرو بازدید شده و نتیجه ارزیابی آن به شرح زیر اعلام میگردد :

الف ) مشخصات خودرو

شماره انتظامی : 557 ی 75     رنگ : سفید     تعداد محور:2

نوع سواری ایران 21    شماره شاسی : 01133662    تعداد سیلندر : 4

سیستم و تیپ : رنو ال 90     شماره موتور: 086885    نوع سوخت : بنزین

مدل : 1390    تعداد چرخ : 4    ظرفیت : 5 نفر

ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در زمان بازدید )

اطاق ، بدنه : دارای  خوردگی و رنگ آمیزی    موتور : در حد مدل

داشبورد : درب – داشبورد شکسته     گیر بکس :  در حد مدل

صندلی و تودوزی : سالم     دیفرانسیل : در حد مدل

تجهیزات : سالم     تایرها : 50%

    قیمت پایه کارشناسی : یک میلیارد و یکصد میلیون ریال ((معادل یکصد و ده میلیون تومان))           

    بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب واریز به حساب سپرده شماره شبا 620170000002171299027006 نزد بانک ملی شعبه  دماوندکداقتصادی 14002867577تمرکزی وجوه  واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده  1400/09/08 ساعت 10:00 صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./

مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند : سیدرضا میرصادقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت10