فروش خودروسواری آردی سبزیشمی مدل1383

350000000

توضیحات

9809980216101261

140068460000438015
اجراي احكام شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 99/00079 صادره از شعبه 261 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای اصغر اسبقی فرزند رضا محکوم علیه پرونده اجرائی 261/99/ث ج148 محکوم است به پرداخت مبلغ 154/388/200 ريال از بابت نفقه ایام گذشته زوجه و مبلغ 343/500 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/500/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی نفقه و مبلغ 5/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی خودرو درحق محکوم لها، خانم لیلا سعیدی کوشا فرزند سعید و همچنین مبلغ 7/720/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ آردی1600 مدل 1383 به رنگ سبز یشمی روغنی به شماره انتظامی ایران33 / 728 ب 48 متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر در پارکینگ پردیس نیایش به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، ابتدای اتوبان نیایش، ضلع جنوب پردیس ملت می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت خودرو فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

از یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ آردی1600 مدل 1383 به رنگ سبز یشمی روغنی به شماره انتظامی ایران33 / 728 ب 48 و شماره شاسی 83122962 و شماره موتور 11783022951 بازدید که بدنه و گلگیر سمت چپ، گلگیر عقب، درب عقب و درب جلو راست نیاز به بازسازی دارد. لاستیک های جلو 30 % و عقب 20% می باشند. موتورخاموش بازدید شد. تجهیزات و تزئینات داخل اتاق متوسط و در حد مدل بوده و گیربکس و دیفرانسیل نیز در حد مدل می باشد. کیلومتر زمان بازدید 308312 بود. مشخصات اتومبیل با مشخصات مندرج در اسناد شماره گذاری  وقانوونی مطابقت داشته و دارای اصالت می باشد. با توجه به مراتب فوق و مدل وکارکرد و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش خودرو مورد نظر مبلغ 350/000/000 ريال معادل سی و پنج میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/21 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از خودرو مورد بحث در آدرس پارکینگ اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده خودرو موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) بوده و انتقال خودرو به جز موارد مندرج در بند دو ماده158 قانون اجرای احکام مدنی منوط به پرداخت کلیه جرایم؛ عوارض، دیون دولتی و ارائه مفاصاحساب خودرو می باشد./

 

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10الی11