فروش خرده کاغذ و پوشال به وزن تقریبی 190 تُن

2755000000

توضیحات

فروش خرده کاغذ و پوشال به وزن تقریبی 190 تُن

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03