فروش تجهیزات معیوب چاه عمیق آب

98000000

توضیحات

پمپ شناور ساخت ترکیه-pol dap-ولتاژ 380 و 126 آمپر

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/26