فروش برند وسایل منزل

1050000000

توضیحات

9909982161300638

140068460000418057
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده برند

مطابق اجرائیه صادره از شعبه 77دادگاه حقوقی تهران وپرونده اجرایی 9901682/ج له مجتبی اسدی علیه شرکت پترونورخاورمیانه که به پرداخت مبلغ3/000/000/000ریال بابت محکوم به ومبلغ 150/000/000 ریال بابت نیم عشردولتی محکوم شده وجهت استیفاءمحکوم به برندهای شرکت محکوم علیه توقیف وجهت فروش از طریق مزایده ،توسط احداز کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی وبه شرح ذیل اعلام نظر نموده است.

شرح ثبتی علامت تجاری:محکوم له ومحکوم علیه شرکت پترونورخاورمیانه هریک دارای 50%علامت تجاری توقیفی عبارت ازکلماتstar bolarise techno house به لاتین به رنگ مشکی وتصویرشعله بصورت فانتزی طبق نمونه جهت کالاها وماشینهای ظرفشویی،جاروبرقی،ماشین لباسشویی برقی،یخچالها،بخاری،… می باشند که درطبقات7-11-35-39طی دوفقره گواهی ثبت علامت به شماره های330911مورخ98/03/13 و339283 مورخ98/06/27 ثبت گردیده وهم اکنون دارای حمایت قانونی می باشد.نظریه کارشناسی:نظربه اینکه شرکت پترونورخاورمیانهومحکوم له دارنده 50%ازعلامت تجاریstar bolarise techno house (استاربلاریزتکنوهاوس)و TEKNO HOUSE(تکنوهاوس)میباشدوباتوجه به اینکه هیچگونه مدارک ومستنداتی ازشرکت محکوم علیه(پترونورخاور میانه)که دلالت براستفاده ازبرندمذکورباشدواصل نگردیده است ومطابق باسرچ درسایت روزنامه رسمی کشورواینکه شرکت مذکوردرتاریخ1385/07/23تاسیس گردیده است وبغیرازآگهی تاسیس شرکت هیچگونه صورتجلسات مجامع تنظیم نگردیده است واین مشخصه ی عدم فعالیت شرکت پترونورخاورمیانه دراستفاده ازبرندتوقیفی می باشد لیکن ضمن جستجو درگوگل ملاحظه می گرددمحصولاتی با برندstar bolsrise techno house به لاتین وتکنوهاوس به فارسی به بازاردرطبقات7-11 عرضه گردیده است بنابراین ضمن ملحوض نظرقراردادن جمیع جهات مکتسبه وعرضه محصولات بابرند تکنوهاوس به فارسی ولاتین واستاربلاریزتکنوهاوس دربازار،ارزش 50%برندمذکوربه مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد می گردد.با توجه به عدم  تراضی طرفین مقررگردید برندهای موصوف راس ساعت 9:30 مورخ 1400/09/23روز سه شنبه از طریق مزایده  توسط اجرای احکام  صدر در محل اتاق مزایده  واقع در مجتمع قضایی شهید صدرطبقه اول بفروش می رسد

نحوه برگزاری مزایده: “1-مال موصوف ازقیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید ، بعنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد مزایده در اتاق  مزایده  مجتمع قضایی شهید صدر  واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده  متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.

2-‌ ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر (بانک ملی ایران) از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.

3- در صورت انصراف برنده از مزایده،یا عدم واریز الباقی،10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

مدیرشعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر تهران— ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9:30