فروش باغ وزمین مشاع دماوند فیروزکوه

39100000000

توضیحات

9809980226501029

140091460000492123
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

*** آگهی مزایده نوبت اول ***

در خصوص پرونده کلاسه  اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند موضوع درخواست  اقای علی صالحی سده باوکالت اقای توحید اکبر زاده  به طرفیت اقای علی اصغر غفوری تتماج  به خواسته  ، نظر به اینکه  ذکر شده توسط کارشناس محترم  به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

موضوع: ارزیابی  .

مشاهدات و نظریه کارشناسی : بسمه تعالي رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند موضوع:در خواست افزايش حق الزحمه و تقديم گزارش كارشناسي ارزيابي پرونده به شماره بايگاني 9900406 با سلام احتراماً در خصوص پرونده به شماره بايگاني 9900406 كه اينجانب را بعنوان كارشناس جهت ارزيابي ملك موضوع كارشناسي پرونده انتخاب فرموده ايد، با توجه به حجم كار انجام شده، اياب و ذهاب در چند مرحله، عزيمت به محل ملك با هزينه و وسيله شخصي با توجه به امتناع وكيل محترم محكوم له از تامين وسيله اجراي قرار، فوق العاده ماموريت روزانه خارج از مركز، بعد مسافت، مساحت ملك، و ارزش كارشناسي ملك و … مطابق با تعرفه مصوب دستمزد كارشناسي رسمي سال 1398 رياست محترم قوه قضائيه، خواهشمند است دستور فرماييد علاوه بر مبلغ توديع شده قبلي، مبلغ 35000000 ريال(سه ميليون و پانصد هزار تومان) ديگر بابت تتمه دستمزد كارشناسي پرداخت نمايند. با تجديد احترام-سيد عليرضا پورافضل بسمه تعالي رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند موضوع: گزارش كارشناسي ارزيابي پرونده به شماره بايگاني 9900406 با سلام احتراماً در خصوص پرونده به شماره بايگاني 9900406 كه اينجانب را بعنوان كارشناس جهت ارزيابي ملك موضوع كارشناسي پرونده(پلاك ثبتي 1804 فرعي از 89 اصلي حوزه ثبت ملك دماوند) انتخاب فرموده ايد، اينجانب ضمن حضور در آن شعبه اقدام به مطالعه كامل پرونده و بررسي سوابق و مدارك موجود و همچنين مطالعه گزارش كارشناسي همكار محترم در رشته امور ثبتي نمودم. با عنايت به لايحه تقديمي اينجانب مبني بر عدم اطلاع وكيل محكوم له آقاي اكبرزاده از محل جغرافيايي ملك و همچنين امتناع ايشان از تهيه وسيله اجراي قرار كارشناسي جهت بازديد از محل ملك و نيز با عنايت به دستور حضرتعالي مبني بر بازديد بيروني و اخذ عكس هاي هوايي، به استحضار مي رساند اينجانب بصورت انفرادي و با استفاده از مختصات مذكور در گزارش كارشناسي ثبتي و استفاده از تصاوير ماهواره اي اقدام به بازديد از محل ملك مورد تعرفه نمودم. لذا مراتب ذيل به استحضار مي رسد: الف- وضعيت فعلي ملك: كل پلاك ثبتي 1804 فرعي از 89 اصلي قطعه زميني به مساحت 06/7647 متر مربع(به استناد گزارش همكار محترم در رشته امور ثبتي آقاي امير محمد طوسي) بصورت باغ و داراي درختان مثمر متعدد است كه محكوم عليه، مالك 2300 متر مربع مشاع از مساحت فوق الذكر مي باشد(به استناد رونوشت سند مالكيت ارائه شده و گزارش همكار محترم در رشته امور ثبتي). با عنايت به معاينات، تحقيق و پرس و جوي محلي بعمل آمده، كل مساحت پلاك فوق الذكر داراي حق آبه نيم ساعته با گردش 5 روزه مي باشد. در محل پلاك فوق الذكر انواع درختان مثمر با وضعيت مناسب شامل گونه هاي هلو، سيب، زردآلو و … مشاهده ميگردد. ضلع جنوبشرقي و ضلع غربي داراي ديوار است. بدليل عدم امكان ورود به ملك، امكان مشاهده ضلع شمالي ميسر نگرديد. ملك در آدرس ضلع جنوب جاده دماوند-فيروزكوه، مقابل روستاي آينه ورزان، خيابان فروردين واقع گرديده است. مختصات تقريبي نقطه اي در ميانه ملك 607820 x= و 3945230 y= در سيستم تصوير UTM واقع در Zone 39 N بر بيضوي مقايسه WGS1984 ميباشد. ب: حدود و رسيدگي ودامنه كاربرد : رسيدگي بعمل آمده در محدوده قرار كارشناسي صادره و بر اساس تصوير مدارك مضبوط در پرونده وارائه شده در چهار چوب قوانين و مقررات حاكم وعرف جاري طرح ريزي گرديده بديهي است چنانچه پس از تقديم نظريه هرگونه مدرك جديدي از سوي طرفين پرونده و يا هر مقام رسمي ذي صلاح ارائه شود كه در نتيجه گيري گزارش تاثيري داشته باشد مسئوليتي از بابت آن متوجه كارشناس رسمي منتخب نمي گردد(در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضائي در خصوص آن نيز پس از اجراي تشريفات قانوني بررسي واظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت).1-مسوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج درآن و مفروضات مبناي تهيه آن برعهده ارائه دهنده اطلاعات مذكور اعم از طرفين و مستندات ومدارك موجود در سوابق ارائه شده مي باشد.2-انعكاس اظهارات طرفين دعوي و يا مطلعين محلي درگزارش الزاماٌ به منزله تائيد ويا پذيرش از جانب كارشناس منتخب نمي باشد.3-به استفاده كنندگان از گزارش حاضر توجه داده مي شود كه اين گزارش درجهت قرار ارجاع امر كارشناسي صادره از جانب رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگاه شهرستان دماوند موضوعيت دارد . د-نظريه كارشناسي ارزيابي: با عنايت به مطالب معروضه، صرف نظر از احراز اصالت اسناد، اثبات هرگونه مالكيت و نوعيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و يا حقوقي و دولت و فارغ از موارد بازداشتي و احتمال هرگونه مغايرت هاي مربوط به حدود ملك و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني و شرعي براي خريد و فروش و نقل و انتقال و بلامعارض بودن و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات و ديوني كه ممكن است به ارگانها و يا ادارات دولتي و يا اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود داشته باشد، ملك مورد تعرفه با توجه به وضعيت موجود در هنگام بازديد و ديگر شرايط تاثيرگذار در ارزيابي از جمله مالكيت مشاعي، وضعيت راههاي دسترسي، شكل هندسي ملك و …، قيمت پايه كارشناسي از قرار هر متر مربع 17000000 ريال (يك ميليون و هفتصد هزار تومان) و براي سهم مشاعي به مساحت 2300 متر مربع (به استناد رونوشت سند مالكيت ارائه شده و گزارش همكار محترم در رشته امور ثبتي) مجموعاً 39100000000 ريال ( سه ميليارد و نهصد و ده ميليون تومان) در حدود صلاحيت ارزيابي و اعلام ميگردد. *در خصوص مالكيت، نوعيت و تطابق پلاك ثبتي با محل هيچگونه اظهار نظري نميگردد و موارد درج شده در گزارش بر اساس گزارش همكار محترم در رشته امور ثبتي و رونوشت سند مالكيت ارائه شده ميباشد  بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب واریز به حساب سپرده شماره شبا 620170000002171299027006 نزد بانک ملی شعبه  دماوندکداقتصادی 14002867577تمرکزی وجوه  واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده  1400/09/14 ساعت 12 ظهر تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند – احمد رضا نادری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت12