فروش باغ مشاع دماوند قریه سربندان

310380000000

توضیحات

140068920001055720

140091460000485642
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

*** آگهی مزایده نوبت اول ***

در خصوص پرونده کلاسه 0000504 اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند موضوع نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران – محكوم عليه سيد حسنعلي حصارکي   ، محكومند به پرداخت مبلغ  17/567/000/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له آقاي اميرغريبلو با وکالت حسن رشيدي  وهمچنين پرداخت  مبلغ  875/000/000 ريال بابت نيم عشر اجرائي در حق صندوق دولت با توجه به تقاضاي وکيل محكوم له ، واستعلام ثبت اسنادكل كشور،مبني براينكه اموال غير منقول بنام محكوم عليه به پلاک ثبتي 93/834 بنام محکوم عليه توقيف و در محدوده قضائي آن دادگستري ميباشد  ،  خواهشمند است با تلقي اين برگ به عنوان نيابت قضائي دستور فرمائيد  به نيابت از اين اجراءو با داشتن کليه اختيارات قانوني مستنداً به مواد 20  و  50  قانون اجراي احکام مدني ضمن مكاتبه با واحد ثبت مربوطه و احراز مالكيت محكوم ٌعليه نسبت به بازداشت  اقدام و بارعايت وابلاغ ماده 105 قانون اجراي احکام مدني ، پس از كارشناسي وابلاغ نظريه به طرفين پرونده ورسيدگي به اعتراض طرفين ، نسبت به مزايده اقدام، نتيجه را همراه  با اوراق جديد التحصيل به اين مرجع اعلام و ارسال فرمائيد

نظر به اینکه پلاک ثبتی 93/834  توسط کارشناس محترم آقای حسن ابراهیمی  به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

مشاهدات و نظریه کارشناسی :

رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري

با سلام،

احتراماً عطف به پرونده كلاسه 0000504 له آقاي امير غريبلو عليه آقاي سيد حسنعلي حصاركي مبني بر ارزيابي پلاك ثبتي 834 فرعي از 93 اصلي دماوند از پلاك مذكور واقع در جاده دماوند – فيروزكوه – بعد از روستاي جابان – خيابان شاه بلاقي – به سمت روستاي بيد – بعد از كوچه باغ غدير – منطقه گردكوه – باغ آقاي حصاركي و در مكاني با مختصات جغرافيايي (3949170y= و 620462x=)UTM معاينه و نتيجه بررسي‌هاي به عمل آمده به شرح ذيل تقديم مي گردد:

1- مشخصات ثبتي پلاك 834 فرعي از 93 اصلي دماوند:

ششدانگ يك قطعه باغ با بناي احداثي پلاك هشتصد و سي و چهار فرعي مجزي شده از پنجاه و هفت فرعي از نود و سه اصلي واقع در قريه سربندان دماوند به مساحت چهارصد و سيزده هزار و سيصد و نود و هفت و نيم متر مربع داراي شماره ثبت 69076 صفحه 343 به نام آقاي سيد حسين حصاركي فرزند ماشاالله صادر گرديد.

پس از مالكيت آقاي سيد حسين حصاركي به موجب سند شماره 25320 مورخ 1396/03/18 تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي شماره 760 تهران مقدار 335500 سهم مشاع از 413997 سهم ششدانگ مورد ثبت به خانم ها: 1- اعظم السادات 2- شكوه 3- شكوفه 4- خديجه و آقايان 5- سيد ناصر 6- سيد جواد 7- سيد حسنعلي 8- سيد علي شهرتين حصاركي انتقال قطعي يافته است كه سهم مشاعي سيدحسنعلي حصاركي (محكوم عليه) به ميزان 32315 سهم مفروز از 413997 سهم مي باشد.

سپس از مالكيت آقاي سيد حسين حصاركي به موجب سند شماره 28941 مورخ 1397/10/16 تنظيمي دفترخانه رسمي شماره 760 تهران مقدار 1/1382 دانگ مشاع از ششدانگ مورد ثبت به آقاي حامد حسينيان انتقال قطعي يافته است.

* توضيح اينكه با توجه به نقشه برداري نماينده ثبت جهت صدور سند تك برگ مساحت كل پلاك مذكور 397670/60 متر مربع اعلام گرديد.

2- حدود اربعه پلاك مذكور بر اساس سند به صورت شمالاً به طول 297/31 متر ديواريست به جاده شركت گاز كه ماوراء آن قطعه شمالي پلاك 835 فرعي مفروز از 57 فرعي قرار دارد.

شرقاً به طول غيرمستقيم جمعاً به طول 998/91 متر درب و ديواريست به جاده 25 متري سرحدان كه ماوراء آن پلاك 56 فرعي قرار دارد.

جنوباً اول به طور شكسته و غيرمستقيم به طول هاي 556/13 متر و 50/62 متر و 26/97 متر و 95/51 متر ديواريست به مراتع 586 فرعي دوم كه غربي است به ‌طول 43/17 متر ديواريست به باقيمانده پلاك 57 سوم به طول 136/50 متر ديواريست به باقيمانده مذكور.

غرباً اول به طول غيرمستقيم به طول هاي 58/48 متر و 80/90 متر و 5/36 متر و 79/59 متر ديواريست به لات دوم كه شمالي است به ‌طول 121/22 متر ديواريست به باقيمانده 57 فرعي سوم به طول 361/59 متر ديواريست به باقيمانده مذكور چهارم كه جنوبي است به ‌طول 109/60 متر ديواريست به باقيمانده مذكور پنجم به طول 62/66 متر ديواريست به لات.

3- مشاهدات فني و ميداني:

پلاك مذكور به صورت باغ ميوه سردسيري مشتمل بر سيب و گردو و … با سن بالاي 20 سال كه در آن يك واحد انبار نگهداري محصول و يك واحد اعياني وجود دارد .

نظريه كارشناسي:

ارزش ششدانگ پلاك ثبتي 834 فرعي از 93 اصلي دماوند به مساحت 397670/60 متر مربع با در نظر گرفتن موقعيت مكاني و نوع كاربري و اندازه قطعه و ملحوظ داشتن جميع جهات و رعايت ساير عوامل موثر در قضيه و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و در صورت نداشتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و در صورتي كه انتقال آن در محاضر رسمي كشور به طريق قانوني امكان پذير باشد و صرف نظر از احراز اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و فارغ از بدهي – رهن و موانع شرعي و قانوني در انتقال و معاذير و مغايرت هاي ثبتي و هرگونه تعهدات و محفوظ بودن حق ارائه نظريه تكميلي براي اينجانب و بلامعارض بودن از هر حيث جمعاً به مبلغ 3/976/706/000/000 ريال به حروف سه هزار و نهصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتصد و شش ميليون ريال كه ارزش 31038 متر مربع مشاع محكوم عليه از ششدانگ پلاك مذكور به مبلغ 310/380/000/000 ريال به حروف سيصد و ده ميليارد و سيصد و هشتاد ميليون ريال برآورد و اعلام ميگردد.

****مبلغ 310/380/000/000 ریال سیصدو ده میلیاردو سیصدو هشتادمیلیون ریال ****

بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب واریز به حساب سپرده شماره شبا 620170000002171299027006 نزد بانک ملی شعبه  دماوندکداقتصادی 14002867577تمرکزی وجوه  واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده  1400/09/22 ساعت 10:00 صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند: رضا شریفی 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10