فروش باغ مشاع دماوند ابسرد

1500000000

توضیحات

9909980232000081

140091460000469598
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

*** آگهی مزایده نوبت اول ***

در خصوص پرونده کلاسه  0000404اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند موضوع درخواست سید ناصر طباطبایی فرزند سید جعفر بطرفیت اقای فرامر شمسی فرزند امیر هوشنگ  به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 85 فرعی از 117 اصلی واقع در هومند ابسرد  ، نظر به اینکه ملک پلاک ثبتی ذکر شده توسط کارشناس محترم آقای  حسن ابراهیمی  به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

مشاهدات و نظریه کارشناسی :

بسمه تعالی

رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري دماوند با سلام، احتراماً عطف به پرونده كلاسه 0000404 له آقاي سيد ناصر طباطبايي عليه آقاي فرامرز شمسي مبني بر ارزيابي پلاك ثبتي 85 فرعي از 117 اصلي هومند دماوند حوزه ثبت دماوند، ضمن مطالعه پرونده به اتفاق طرفين پرونده و تعرفه ملك توسط محكوم عليه از پلاك مذكور واقع در آبسرد – هومند 19 – خيابان گلبرگ جنوبي – خيابان گلبرگ – كوچه اقاقيا – پلاك 14 بازديد و به موجب بررسي هاي انجام شده به شرح ذيل نظريه تقديم مي گردد: 1- مشخصات ثبتي پلاك 85 فرعي از 117 اصلي دماوند: ششدانگ پلاك ثبتي هشتاد و پنج فرعي از يكصد و هفده اصلي به مساحت سيصد و شصت و يك هزار و چهارصد و پنجاه و چهار متر، مالك آقاي فرامرز شمسي نام پدر امير هوشنگ مالك هفتاد و پنج سهم مشاع از پانصد و ده هزار سهم عرصه مذكور مي‌باشد. 2- مشاهدات فني و ميداني: رقبه تعرفه شده به صورت باغ ميوه سردسيري مشتمل بر سيب و گلابي و … با سن بالاي 10 سال بوده كه به صورت مسطح و از دو جهت محاط به ديوار بلوكي و در مكاني با مختصات جغرافيايي (3944058y= و 600002x=)UTM واقع شده است. ملاحظه 1: مسئوليت تعرفه رقبه مذكور به عهده محكوم عليه مي باشد. نظريه كارشناسي: ارزش هفتاد و پنج سهم مشاع محكوم عليه از پانصد و ده هزار سهم عرصه پلاك 85 فرعي از 117 اصلي واقع در هومند دماوند با در نظر گرفتن موقعيت مكاني و نوع كاربري و ملحوظ داشتن جميع جهات و رعايت ساير عوامل موثر در قضيه و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و در صورت نداشتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و در صورتيكه انتقال آن در محاضر رسمي كشور به طريق قانوني امكان پذير باشد و صرف نظر از احراز اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و فارغ از بدهي – رهن و موانع شرعي و قانوني در انتقال و معاذير و مغايرت هاي ثبتي و هرگونه تعهدات و محفوظ بودن حق ارائه نظريه تكميلي براي اينجانب و بلامعارض بودن از هر حيث جمعاً به مبلغ 1/500/000/000 ريال به حروف يك ميليارد و پانصد ميليون ريال  بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1400/019/17ساعت 10:00 صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دماوند : رضا میرصادقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10