فروش اپارتمان مسکونی مشاع تهران نارمک

88000000000

توضیحات

140068920000796316

140068460000418046
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 00001302/123ج1از اجرای احکام 123 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 1400533مورخه1400/03/30  محکوم له اقای  حسین پور  مهرانی  فرزند محمد  محکوم علیه  خانم   قمر  سلمانی موضوع دستور فروش  ملک مشاع  پلاک ثبتی 53686/  7022  به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد .

در خصوص ارزیابی ملک به پلاک ثبتی 53686/ 7022 به نشانی نارمک خیابان گلبرگ غربی خ بختیاری خ رحیمی شرقی پلاک 10 واحد 4 اینجانب کارشناس منتخب از محل وقوع ملک بازدید به عمل آورده که پس از بررسی ومعاینه نتیجه را به شرح ذیل  به استحضار میرساند:

مشخصات ثبتی ملک:

به موجب سند مالکیت تک برگی ارایه شده به شماره چاپی 196951 ب11 سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه اپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق)به شماره 53686 فرعی از هفت هزارو بیست و دو اصلی قطعه 4 تفکیکی مفروز و مجزا شده از 53123 فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبتی نارمک به مساحت صدو هفتادوچهارمترو هشتادوپنج دسی متر مربع واقع در طبقه 4 که نه مترو پانزده دسی متر آن پیشرفتگی ، چهارمترو بیست دسی متر آن بالکن است به انضمام انباری مسکونی قطعه یک تفکیکی به مساحت هشت مترو سی ودو دسی متر مربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین یک به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه 6 تفکیکی به مساحت یازده متر مربع واقع در سمت شمالی زیرزمین یک به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه هفت تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت شمالی زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و ایین نامه اجرایی آن طی سند انتقال قطعی به شماره 21374 مورخ 30/10/1399 دفترخانه 905 تهران به آقای حسین پور مهرانی انتقال سند مالکیت تک برگی صادر گردیده است.

مشخصات ظاهری ملک:

حسب بازدید به عمل امده اپارتمان مورد تعرفه در طبقه چهارم ساختمانی جنوبی با نمای سنگ ، اسکلت فلزی مجهز به اسانسور 7 طبقه شامل زیرزمین و همکف به عنوان پارکینگ و انباری و لابی و 5 طبقه فوقانی تک واحدی و قدمت حدود 4 سال واقع و مشتمل بر حال و پذیرایی با کف پوش سنگ و دیوار پوشش کاغذ دیواری ، اشپزخانه اپن با کفپوش سنگ و دیوار سرامیک و کابینت ، سه اتاق خواب با کف سنگ یکی از اتاقها مجهز به سرویس حمام اختصاصی با کف و دیوار سرامیک ، سرویس ایرانی با کف ودیوار سرامیک و حمام با کف و دیوار سرامیک سرامیک مجهز به وان و جکوزی و سرویس فرنگی و روشویی و بالکن دارای انشعابات آب وبرق و گاز بوده و گرمایش وسرمایش آن توسط پکیج و کولر آبی تامین میگردد.

 نظریه کارشناس:

با عنایت به موارد مشروحه فوق و موقعیت و مساحت و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه و فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و مدارک ارایه شده آن ارزش شش دانگ پلاک ثبتی 53686/  7022 با ضمایم آن در صورتی که هیچگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته بلامعارض بوده و منافع آن نیز به غیر منتقل نشده باشد به مبلغ 88/000/000/000 ریال ( هشتادوهشت میلیارد ریال) معادل هشت میلیاردو هشتصد میلیون تومان جهت فروش از طریق اجرای احکام براورد و اعلام نظر میگردد.

 تاریخ مزایده 1400/9/17  ساعت10  الی 10/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10 الی10:30