فروش اپارتمان مسکونی شش دانگ تهران میدان حسین اباد

113000000000

توضیحات

9509980241700769

140068460000421433
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی9903744/120/ج2-از شعبه 120دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 95001452 مورخه 95/12/15اجرائیه 9600134 مورخه 96/04/14محکوم له آقای  علی پور محمد محمدی  فرزند حسین محکوم علیه آقای  امیر زارعی فرزند صاحبعلی  -محکوم به 3/000/000/000ریال اصل خواسته – خسارت تاخیرتادیه 3795/000/000ریال (4500/000/000ریال (ازجمع اصل وتاخیر تادیه  وصول شده است) هزینه کارشناسی 41/420/000ریال -حق الوکاله وکیل  88/200/000ریال -هزینه دادرسی 104/252/000ریال – نیم عشراجرای دولت 126/443/600ریال -حسب ارزیابی قطعه اول تفکیکی 42/984بخش 11 تهران مالکیت 1دانگ از 6دانگ مالکیت محکوم علیه و به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی  به شرح کارشناسی ذیل می باشد . ذیل  می باشد

ارزیابی عرصه آپارتمان مسکونی جهت مزایدهاینجانب پس از اطلاع از موضوع و حضور در دادگاه و مطالعه پرونده ، به محل وقوع ملک واقع در تهران ، میدان حسین آباد ف خیابان وفامنش ، خیابان مژده ، پلاک 110 مراجعه و بازدید نمودم که ذیلاً گزارش آن و نظریه کارشناسی تقدیم میگردد :

الف مشخصات ثبتی دو واحد آپارتمان قدیمی :

الف 1آپارتمان طبقه همکف :

طبق تصویر نامه سازمان ثبت اسناد و املاک حوزه ملک قلهک تهران  به شماره 24218 مورخ 11/6/96 عبارتست از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 04/ 201 متر مربع قطعه اول تفکیکی به شماره 984 فرعی از 42 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک مفروز و باقیمانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11تهران دارای سند مالکیت به شماره چاپی 845441 و شماره ثبت 34133 صفحه 367 دفتر 113 به نام آقای یاور غفاری علی بلاغی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر سند قطعی به شماره 20990مورخ 26/12/92 دفتر خانه 924 تهران به آقای امیر زارعی مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ انتقال یافته است .

الف2 آپارتمان طبقه اول :

طبق تصویر نامه سازمان ثبت اسناد و املاک حوزه ملک قلهک تهران به شماره 139505801026006173 مورخ 14/1/96 عبارتست از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 04/ 201 متر مربع قطعه دوم تفکیکی به شماره 1992 فرعی از 42 اصلی واقع در بخش 11 تهران با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139605801026000067 به نام آقای امیر زارعی در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است .

همچنین کد شناسایی عرصه هر دو ملک  000-007-49053 بوده و در پهنه 122 قرار دارند .

ب مشخصات فنی اعیانی :

اعیانی ملک جدید که در محل مشاهده گردید عبارتست از ساختمانی 6 طبقه (زیر زمین شامل سرایداری ، پارکینگ و انباری+ همکف شامل لابی و پارکینگ + 5 طبقه مسکونی 2 واحدی روی آن ) ، اسکلت ساختمان بتن آرمه با سقف تیرچه بلوک ، نما از سنگ و پنجره ها دو جداره UPVC  با قاب آلومینومی میباشد . همچنین بر ملک 10 متر و عرض گذر شمالی 12 متر است.

جسوابق و مستندات :

ج سند مالکیت به شماره چاپی 845441

ج2 نامه 24218 مورخ 11/6/96 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک تهران

جنامه 139505801026006173 مورخ 14/1/96 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک تهران

ج پروانه تخریب و نوسازی ساختمان به شماره 40036863 مورخ 21/2/92 مربوط به شماره پرونده 40029984 شهرداری منطقه 4تهران

جگزارش کارشناسی به شماره 205-96 مورخ 16/10/96

ج گزارش کارشناسی به شماره 9903744-1400 مورخ 19/3/1400

ج سایر مدارک

دحدود رسیدگی

د-1-  چنانچه بعد از تنظیم این گزارش و ارائه نظریه کارشناسی به شعبه ، مدارک و مستندات و اطلاعات جدید متکی به اسناد قابل قبول دیگری از طرف هر یک از متداعیین ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله و مفاد نظریه کارشناسی صادره موثر واقع شود . از این بابت مسئولیتی متوجه این نظریه نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده می باشد که در صورت لزوم و صلاحید و صدور دستور آن مقام محترم قضایی و پس از اجرای تشریفات قانونی فقابل بررسی و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تکمیلی وتهد بود .

د-2- رسیدگی های بعمل آمده و نظریه کارشناسی ارائه شده مبتنی بر مفاد قرار کارشناسی ، محتویات پرونده ، اسناد و مدارک ابرازی و در چارچوب قوانین ،ضوابط و مقررات حاکم و عرف جاری بوده و مسئولیت صحت ، اصالت و جامعیت آنها بر عهده ارائه دهندگان است و کنترل موارد فوق خارج از صلاحیت کارشناسی اینجانب میباشد .

د-3- مسئولیت هر گونه ادعای جعل و مخدوش بودن با نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلس و رونوشت ها و انکار و تردید به دلایل یا اسناد ارائه شده ، متوجه ابراز کننده مدارک ، اطلاعات و دلایل می باشد و کنترل این موضوع نیز از صلاحیت کارشناسی اینجاتب خارج میباشد .

د-4- استماع مطالب متداعیین و انعکاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش کارشناسی به منزله تاًیید یا رد آن مطالب نمیباشد .

د-5- نظریه کارشناسی حاضر صرفاً در محدوده قرار کارشناسی صادره بوده و در خصوص سایر دعاوی احتمالی موضوعیت ندارد.

نظریه کارشناسی

با عنایت به قرار کارشناسی صادره ، اسناد و مدارک منظم در پرونده و با توجه به وضع و موقعیت محل کاربری ، مساحت و اوضاع و احوال روز و با نظر به مندرجات ان گزارش و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، بدون لحاظ هرگونه دیون و بدهی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و در صورت نداشتن معارض و منبع قانونی در نقل و انتقالات ، ارزش متعارف روز ششدانگ مورد کارشناسی  ( فقط عرصه ) جهت پایه مزایده برابر مبلغ  113/000/000/000ریال ( معادل یازده میلیارد و سیصد میلیون تومان ) میباشد .

تاریخ مزایده 1400/9/24 ساعت12 الی12/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت12 الی12:30