فروش انواع و ارقام مرکبات حدود 20تن واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم- بصورت سردرختی

رایگان

توضیحات

فروش انواع و ارقام مرکبات واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم- بصورت سردرختی

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/02