فروش اموال چرخ خیاطی

285000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000359884
شماره آگهی:
140168460000583635
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول موضوع پرونده اجرائی کلاسه 0100426/ج

بموجب اجراییه صادره از شعبه 50 دادگاه حقوقی تهران له آقای تقی فلاحی علیه فنی ارتوپدی ایران که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 329/208/301 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صدوق در راستای استیفای محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه فنی ارتوپدی ایران از سوی این اجرا به شرح ذیل توقیف که با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده:

1-چرخ خياطي راسته دوز برند ژوكي مدل 555 ساخت ژاپن داراي دينام اصل، ميز و ساير ملزومات همه سالم و در حال كار، قيمت پايه 45،000،000 ريال

 2-چرخ خياطي راسته دوز برند ژوكي مدل 5550 ساخت ژاپن، داراي دينام اصل، ميزو ساير ملزومات همه سالم و در حال كار، قيمت پايه 40،000،000 ريال

 3-چرخ خياطي زيگزال دوز برند جك، ساخت ژاپن، مدل 766 سالم و درحال كار، پنج نخ كه به سه نخ تغيير داده شده و قابل بازيابي مي باشد. قيمت پايه 50،000،000 ريال

 4-دستگاه برش نوار حرارتي، THREEKING در زمان بازديد خاموش بود. براساس اظهارات خوانده سالم مي باشد. قيمت پايه 150،000،000 ريال

 

ارزش كل 4 ايتم فوق 285،000،000 ريال مي باشد.

لذا مقرر گردیده خودرو مذکور در تاریخ 1401/11/02 ساعت 13/30 الی 14در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید مدنی واقع در تهران زیر پل کریمخان زند خ ایرانشهر شمالی نبش کوچه ملکیان مجتمع قضائی شهید مدنی از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به واریزباقی مانده ثمن مزایده به شماره حساب 2171299079005 بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد گردید اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.شرکت کنندگان درمزایده بایستی حداکثر تا یک روز قبل از برگزاری مزایده در سامانه ثنا نامنویسی کرده باشند.

دادورز اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02