فروش اموال واثاثیه

477500000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980231600782
شماره آگهی:
140168460000555229
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 9902007 فی مابین خواهان منصوره بهمنی به طرفیت خوانده حسن سلیمی و غیره به خواسته مطالبه وجه و خلع ید و هزینه دادرسی به مبلغ 800/203/1 ریال و مبلغ 4/000/000 ریال بابت حق الوکاله در راستای ایفای طلب ،محکوم له اموال منقول ذیل معرفی کد در انبار تک کانتینر در اتوبان ساوه کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

ارزش كالاهابه شرح17 رديف ذيل براي پايه مزايده عمومي مجموعاً477،500،000(چهارصدوهفتادوهفت ميليون وپانصدهزارريال ) تعيين و برآورد.

 

يخچال سايددوو 250،000،000ريال

لباسشويي 6كيليويي سامسونگ 52،000،000ريال

چراغ كازطرح فرتكنو 7،000،000ريال

ماكروفرسامسونگ 32،000،000ريال

ميرچوبي مستعمل 500،000ريال

دوصندلي مستعمل 1،000،000ريال

مقاديري ظرف مستعمل 5،000،000ريال

دوتخته فرش ماشيني 6متري 48،000،000ريال

تلويزيون ال سي ي 32اينچ سامسونگ 32،000،000ريال

گيرنده ديجيتال 1،500،000ريال

ميزتلويزيون 1،500،000ريال

دوسري تختخواب يك نفره باتشك وپتو 18،000،000ريال

دوعدميزكامپيوترمستعمل 2،000،000ريال

مقاديري البسه مستعمل 7،000،000ريال

جاروبرقي ال جي 11،000،000ريال

بخاري گازي 4،000،000ريال

تعدادي مجسمه تزييني 5،000،000ريال

فلذا مبلغ پایه 477/500/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده دوشنبه مورخ 1401/10/26 از ساعت 11/45 الی 12/10 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26