فروش اموال ماشین آلات و تاسیسات و اثاثیه اداری

11780000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004963686
شماره آگهی:
140168460000595245
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده سهام محکوم علیه سید حسین مصطفوی تفرشی نزد شرکت نور امید ( بیمارستان آراد ) 

بموجب داد نامه شماره 140068390016027311 مورخ 29 /10 /1400 و اجرائیه 140068420001365527 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ، آقای سید حسین مصطفوی تفرشی محکوم علیه پرونده اجرائی بایگانی 0001777/2 ج به پرداخت مبلغ 10/239/709/228ریال بابت محکوم به ( اصل خواسته ) و حق الوکاله وکیل 105/000/000 ریال و هزینه دادرسی مبلغ 297/620/727 ریال در حق محکوم له شرکت نور امید بیمارستان آراد با وکالت خانم زهرا کاظمی رودسری و مبلغ 532/116/498 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده که در این رابطه تعداد 31 سهم متعلق به محکوم علیه نزد شرکت خواهان ( شرکت نور امید بیمارستان آراد ) توقیف و پس از طی تشریفات قانونی مراتب به کارشناس جهت ارزیابی ارجاع که کارشناس منتخب پس از بررسی به شرح ذیل اظهار نظر نموده است

نظریه کارشناسی:

مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر اطلاعات مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده 1400/12/29 و ارزش روز برآوردی املاک و مستغلات و ماشین آلات و تاسیسات و اثاثیه اداری و پزشکی خالص ارزش داراییهای شرکت برآورد گردیده است. ازطرفی از انجا که این ارزش محاسباتی بر فرض انحلال شرکت میباشدو خالص ارزش داراییها در مقطع انحلال و تصفیه شرکت اتفاق میفتد و در حال حاضر این سطح از دارایی ها ازقابلیت نقد شوندگی برخوردار نمیباشد به کارگیری این روش به تنهایی نمیتواند ملاکی برای تصمیم گیری باشد.لذا بادر نظر گرفتن سوابق سود مشمول مالیات تشخیصی توسط مامورین مالیاتی محاسبه سود خالص ودر نظر گرفتن نسبت قیمت به درآمد هرسهم(p/e) ترکیبی از دوروش مذکور در برآورد قیمت کارشناسی استفاده گردیده است. بر اساس مفاد قرار صادره و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط بیمارستان آراد صورت پذیرفته است بدیهی است در صورتی که پس از تنظیم این گزارش اسناد و مدارکی ارائه شود که در نتیجه گزارش تاثیر گذار باشد ، مسئولیتی برای این کارشناس نخواهد داشت ، هم چنین مسئولیت اصالت مدارک و ادعای هرگونه جعل و مخدوش بودن یا نابرابری اسناد به عهده ابراز کننده بوده و کارشناس از تمامی موارد مذکور مبرا می باشد . در مجموع با توجه به جمیع بررسی های بعمل آمده و در نظر گرفتن پتانسیل سود آوری و ارزش روز دارایی های ثابت این شرکت (به صورت برآوردی)حداقل پایه 31 (سی و یک ) سهم از کل سهام شرکت نور امید (بیمارستان آراد ) سهامی خاص، متعلق به آقای سید حسین مصطفوی تفرشی معادل 000 /000 / 780 /11ریال ( یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال ) ارزش گذاری می گردد و مقرر است تا سقف مبالغ محکوم به و نیم عشر اجرایی و به میزان آن ، معادل 30 سهم از مجموع 31 سهم فوق با ارزش اعلامی در ازای کل محکوم به و هزینه اجرایی در تاریخ 1401/11/17 روز دوشنبه ساعت 9:00 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید صدر تهران به نشانی میدان شیخ بهایی ، خیابان شیخ بهایی ، شمال خیابان 12 متری اول از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده سهام فوق الذکر با مشخصات اعلامی از قیمت پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد . ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف یک ماه دریافت خواهد شد در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد .

مدیر شعبه دوم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17