فروش اموال مازاد و اسقاط مرکرز تحقیقات کشاورزی استان تهران

رایگان

توضیحات

فروش اموال منقول اسقاط و مازاد

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08