فروش اموال فروشگاه زنجیره ای

25629940

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002225462
شماره آگهی:
140191460000577960
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/11/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده محکوم علیه آقای فروشگاههای زنجیره ای حیات محکوم به پرداخت مبلغ 30975.000.000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای محمود نجفی بهاری و پرداخت مبلغ 1.548.750.000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له که شامل

1-باکس فلزی قیمت واحد 15.000.000 ریال تعداد 453 عدد قیمت کل 6.795.000.000 ریال وضعیت مستعمل

2-جک پالت قیمت واحد 45.000.000 ریال تعداد 35 عدد قیمت کل 1.575.000.000 ریال وضعیت مستعمل

3- دوربین دام قیمت واحد 5.500.000 ریال تعداد 468 عدد قیمت کل 2.574.000.000 ریال وضعیت نو

4-دوربین بولت snb1302a قیمت واحد 5.00.000 ریال تعداد 28 عدد قیمت کل 140.000.000 ریال وضعیت نو

5-چراغ سقفی قیمت واحد 1.000.000 ریال تعداد 280 عدد قیمت کل 28.000.000 ریال وضعیت نو

6-ترازو قیمت واحد 200.000.000 ریال تعداد 9 عدد قیمت کل 1.800.000.000 ریال وضعیت نو

7-صندوق فروشگاه قیمت واحد 190.000.000 ریال تعداد 9 عدد قیمت کل 1.710.000.000 ریال وضعیت نو

8- کفی شلف قیمت واحد 850.000 ریال تعداد 2244 عدد قیمت کل 1.907.400.000 ریال وضعیت مستعمل

9- یخچال صندوقی استیل انجماد قیمت واحد 200.000.000 ریال تعداد 3 عدد قیمت کل 600.000.000 ریال وضعیت مستعمل

10- یخچال الکترو استیل سه درب قیمت واحد 250.000.000 ریال تعداد 2 عدد قیمت کل 500.000.000 ریال وضعیت مستعمل

11-یخچال استیل سه درب قیمت واحد 250.000.000 ریال تعداد 1 عدد قیمت کل 250.000.000 ریال وضعیت مستعمل

12-فریز انجماد سه درب قیمت واحد 250.000.000 ریال تعداد 1 عدد قیمت کل 250.000.000 ریال وضعیت مستعمل

13- تابلو برق قیمت واحد 120.000.000 ریال تعداد 2 عدد قیمت کل 240.000.000 ریال وضعیت مستعمل

14 – باسکول معمولی قیمت واحد 30.000.000 ریال تعداد 1 عدد قیمت کل 30.000.000 ریال وضعیت مستعمل

15 – پرینتر قیمت واحد 30.000.000 ریال تعداد 1 عدد قیمت کل 30.000.000 ریال وضعیت مستعمل

16- لامپ hed حبابی 100 وات افرا تاب قیمت واحد 4.500.000 ریال تعداد 8 عدد قیمت کل 36.000.000 ریال وضعیت مستعمل

17 – سبد دستی فروشگاهی قیمت واحد 1.500.000 ریال تعداد 320 عدد قیمت کل 480.000.000 ریال وضعیت مستعمل

18- بخاری انرژی قیمت واحد 60.000.000 ریال تعداد 2 عدد قیمت کل 120.000.000 ریال وضعیت مستعمل

19 – یخچال خانگی سیلور قیمت واحد 40.000.000 ریال تعداد 1 عدد قیمت کل 40.000.000 ریال وضعیت مستعمل

20- باسکول دیجیتال قیمت واحد 45.000.000 ریال تعداد 1 عدد قیمت کل 45.000.000 ریال وضعیت مستعمل

21- پایه بخاری قیمت واحد 1.000.000 ریال تعداد 1 عدد قیمت کل 1.000.000 ریال وضعیت مستعمل

22-کابل 3*4 (متر طول) قیمت واحد 120.000 ریال تعداد 516 عدد قیمت کل 61.930.000 ریال وضعیت مستعمل

23- کابل ارت 35 (طول ) قیمت واحد 700.000 ریال تعداد 611 عدد قیمت کل 427.700.000 ریال وضعیت مستعمل

24- کابل ارت 25 (مترطول ) قیمت واحد 550.000 ریال تعداد 88 عدد قیمت کل 48.400.000 ریال وضعیت مستعمل

25- کابل 5*6 (متر طول ) قیمت واحد 150.000 ریال تعداد 73 عدد قیمت کل 10.950.000 ریال وضعیت مستعمل

26 – کابل 5 2*3 (متر طول ) قیمت واحد 110.000 ریال تعداد 518 عدد قیمت کل 56.980.000 ریال وضعیت مستعمل

27 – فیوز c16 قیمت واحد 350.000 ریال تعداد 134 عدد قیمت کل 46.900.000 ریال وضعیت مستعمل

28-فیوز c15 قیمت واحد 320.000 ریال تعداد 133 عدد قیمت کل 42.240.000 ریال وضعیت مستعمل

29- فیوز c25 قیمت واحد 200.000 ریال تعداد 178 عدد قیمت کل 35.600.000 ریال وضعیت مستعمل

30- فیوز سه فاز c50 قیمت واحد 1.500.000 ریال تعداد 3 عدد قیمت کل 600.000.000 ریال وضعیت مستعمل

31 – فیوز سه فاز c32 قیمت واحد 800.000 ریال تعداد 12 عدد قیمت کل 9.600.000 ریال وضعیت مستعمل

32- فیوز b16 قیمت واحد 500.000 ریال تعداد 24 عدد قیمت کل 12.000.000 ریال وضعیت مستعمل

33- دستگاه dvr ساتل 16 کانال قیمت واحد 20.000.000 ریال تعداد 23 عدد قیمت کل 460.000.000 ریال وضعیت نو

34 – سوییچ 24 پورت دلینک قیمت واحد 4.000.000 ریال تعداد 20 عدد قیمت کل 80.000.000 ریال وضعیت نو

35- دستگاه اثر انگشت قیمت واحد 45.000.000 ریال تعداد 27 عدد قیمت کل 1.215.000.000 ریال وضعیت نو

36- براکت روشنایی 80 وات قیمت واحد 1.500.000 ریال تعداد 450 عدد قیمت کل 675.000.000 ریال وضعیت نو

37- پروژکتور 100 وات قیمت واحد 2.500.000 ریال تعداد 110 عدد قیمت کل 275.000.000 ریال وضعیت نو

38- دستگاه یو پی اس لاین قیمت واحد 50.000.000 ریال تعداد 2 عدد قیمت کل 100.000.000 ریال وضعیت مستعمل

39- شیلنگ آب (متر طول )قیمت واحد 150.000 ریال تعداد 150 عدد قیمت کل 22.500.000 ریال وضعیت مستعمل

40- داربست فلزی (کیلو گرم قیمت واحد 150.000 ریال تعداد 17605 عدد قیمت کل 2.640.750.000 ریال وضعیت مستعمل

که براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعا” به مبلغ 25.629.940.000 ریال برآورد قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی شده مقرر شده در روز 1401/11/05 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .

یوسف بدری دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05