فروش اموال شرکت تولیدی و صنعتی صدرا گستر پردیسان

316800

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000318980
شماره آگهی:
140168460000576424
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول

بموجب اجرائیه شماره 140168420000171623 مورخ 1401/02/14 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0100646/ج/3 له خانم آترا میرزازاده فرزند مهدی عليه شرکت بین المللی صدرا گستر پردیسان به شناسه ملی 10260657523 كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 264/054/086 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/000/000ريال حق الزحمه كارشناسي در حق محكوم له و مبلغ 1/800/000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده که جمعا مبلغ 275/854/086 ریال (محکوم به+حق الزحمه کارشناسی +نیم عشر )می باشد كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له اموال شرکت توسط اين اجراء توقيف و به انبار به آدرس تهران یافت آباد بلوار تقدیر روبروی پمپ گاز نبش کوچه اطلس انبار تجارت دپو عودت گردیده و به وسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.ضمنا” طی نظریه کارشناسی ارزش ریالی اموال توقیفی با مبلغ 316/800/000ریال می باشد.

نظریه تکمیلی کارشناسی به شرخ ذیل اعلام می گردد.

موضوع: شماره بايگاني پرونده 0100646/ج/3

ریاست محترم شعبه سوم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

با سلام

نظریه تکمیلی

احتراما” در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه شماره بایگانی 0100646 پیرو نظریه کارشناسی به کد رهگیری 1401220462967869 مورخ 1401/08/27 نظریه پس از اصلاح به حضورتان ارسال می گردد. دعوای خانم آترا میرزا زاده به طرفیت شرکت تولیدی و صنعتی صدرا گستر پردیسان مبنی بر ارزیابی اموال توقیفی صورت مجلس مورخ 1401/08/14 آن مرجع محترم حسب دعوت اینجانب بعنوان کارشناس و اطلاع از قرار کارشناسی با هماهنگی محکوم له به همراه محکوم له از اموال توقیفی در انبار، به آدرس تهران یافت آباد بلوار تقدیر روبروی پمپ گاز نبش کوچه اطلس انبار تجارت دپو مراجعه از اموال موجود بازدید به عمل آمد پس از بررسی و نمونه آن در بازار وبررسی های لازم و در نظر گرفتن وضعیت کنونی و مشخصات فنی جنس و نوع آنها و استهلاک و همچنین بازار و سایر عوامل موثر در ارزیابی اموال بشرح ذیل ارزیابی و به مبلغ 316/800/000 ریال برآورد و ارزیابی گردید:

 

يك دستگاه پرينتر 95 چند كاره ليزري به مارك كانن به مبلغ 42.000.000 ريال

چهار دستگاه تلفن روميزي پاناسونيك 364 به مبلغ 28.000.000 ريال

يك دستگاه مانيتور سامسونگ شماره1945 به مبلغ 11.000.000ريال

يك دستگاه اسكنر 8577 به مارك كانن به مبلغ 7.000.000 ريال 

يك دستگاه مانيتور ال جي به مبلغ 11.000.000 ريال

10عدد ميز اداري به مبلغ به ميبغ 42.000.000 ريال

يك دست مبل اداري 5نفره چرمي مشكي به مبلغ 33.500.000 ريال

چهار عدد صندلي اداري به مبلغ3.200.000 ريال

سه عدد كيس كامپيوتربه مبلغ24.000.000 ريال

يك دستگاه (مانيتورm s i ) رايانه سرهم به مبلغ 90.000.000 ريال

يك عدد تابلو فرش با نقش گل سفيد به مبلغ23.000.000 ريال

جا لباسي پايه دار به مبلغ 2.100.000 ريال

——————————————————————————————–

جمع كل 316.800.000 ريال

 

مقرر گرديد

مبلغ اموال توقیفی از قیمت پایه اموال فوق الذکر به مبلغ 316/800/000 ریال در روز یک شنبه مورخه 1401/11/02 از ساعت 13:00 الي 13:30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 316/800/000 شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/11/02