فروش اموال دستگاههای نجاری

900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980242201097
شماره آگهی:
140168460000628657
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/000879/125ج از شعبه 125 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 99002017مورخ 99/12/26-اجراییه14005233مورخ 1400/2/12 -محکوم له آقای محمد مختارنیا فرزند حسین –محکوم علیه خانم زهرا کاظمی فرزند قربان-محکوم به 1/270/845/323ریال -نیم عشراجرای دولت 63/542/266ریال -حسب ارزیابی اموال منقول به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما عطف به ابلاغ کتبی آن شعبه محترم مبنی بر کارشناسی در مورد دستگاههای نجاری مربوط به کلاسه پرونده فوق الذكر اينجانب بعنوان کارشناس منتخب ضمن اطلاع از قرار کارشناسی با حضور آقای احسان مختارنيا بعنوان خواهان پرونده از محل دستگاه واقع در آدرس جاده دماوند کارخانه آزمایش قدیم انبار مجموعه بازدید و ارزیابی لازمه بعمل آمد

در زمان بازدید کارشناسی دستگاهها در کنار انبار مجموعه مشاهده گردید و بدلیل نبود اتصال برق و نبود کارگر مربوطه امکان بررسی و تست دستگاهها مقدور نگردید

قرار کارشناسی

بازدید و ارزیابی دستگاههای توقیفی

گزارش نهایی کارشناسی

گزارش نهایی کارشناسی و پاسخ به قرار کارشناسی صادره با توجه به صورتجلسه توقیف اموال مورخ ۱۵ ۱۲ ۱۴۰۰ جهت بهره برداری مقام محترم قضائی به شرح جدول ذیل ایفاد می گردد

شرح تجهیز

1 مکنده براده کش فاقد پلاک شناسایی مارک تاچ دارای الکترو موتور با توان ۲ و ۲ کیلووات ۲۸۴۰ دور در دقیقه لوله مکنده اکاردئونی فن و پایه مربوط کیسه جمع کن براده بدنه دستگاه برنگ کرم تعداد ۱ وضعیت کیفی کار کرده ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال

2 اره فلکه فاقد پلاک شناسایی قطر ۶۰ سانتی متر ساخت شرکت نمونه تبریز برنگ سفیدو ابی

تعداد ۱ وضعیت کیفی کار کرده ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

3 میز برش به ابعاد صفحه ۱ در ۱ متر ساخت شرکت درخشان برنگ بدنه سفید ابی

رند گندگی ساخت شرکت نمونه تبریز برنگ بدنه سفید و ابی ساخت شرکت درخشان

تعداد ۱ وضعیت کیفی کار کرده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

4 سه کاره فاقد پلاک شناسایی ساخت شرکت محمد کریمی ۵۰ سانت تعداد ۱ وضعیت کیفی کار کرده ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال

فرز مارک نیرو صفحه ۵۰ سانی متر برنگ سبز و زرد تعداد ۱ وضعیت کیفی کار کرده ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال

جمه کل قیمت کارشناسی پایه به ریال نهصد میلیون ریال تمام ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تاریخ مزایده 1401/11/26 ساعت 9 الی 9/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید اموال 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26