فروش اموال حاصل از تخلیه

350000000

توضیحات

9909982696201419

140001460000118893
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 1 (شهيد بهشتي) شوراي حل اختلاف شهرستان كرج

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعـالی

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 9901429 صادره از حوزه 6 شورای حل اختلاف کرج ، له محمدرضا معصومی و علیه غلامرضا صفاریان محکوم علیه محکوم است به پرداخت 32/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف  و مبلغ 4/000/000 ریال هزینه کارشناسی که جمعا به مبلغ 36/000/000 ریال درحق محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/14 از ساعت 12/30 الی 13 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج بفروش برسد مزایده از قیمت 350/000/000ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد مینماید 10 ٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزیه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجعبه تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند .

اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است .

 

1-اموال حاصل از تخلیه طبق نظریه ی کارشناسی مندرج در پرونده اجرای احکام مدنی بشماره ی9901971

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت12:30الی13