فروش اموال تعدادی ماشین آلات

87000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920001422421
شماره آگهی:
140191460000557294
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش خاوران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول در پرونده کلاسه 0000158 

بموجب دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تهران محکوم علیهم محمد وحسین هردو شریف پور کلوفرزندان یعقوب وخیرمراد خانی زاده فرزند محمود محکوم هستند به فروش اموال مشاعی شرکت مهران شیمی درحق محکوم له مهرداد احمدی وهاجر اکبری واصغر نجف زاده کلو واحمد نجف زاده کلو باوکالت مجتبی داستان پوروپرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که با توجه به گذشت فرجه قانونی وعدم انجام فروش اموال محکوم لها تقاضای فروش اموال منقول را از طریق مزایده را نموده است واموال زیر توسط کارشناس دادگستری به میزان 87/000/000/000 ریال ارزیابی وبه طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض مانده است.درنهایت وقت مزایده بتاریخ سه شنبه مورخ 1401/11/11 ساعت 10 صبح تعیین واموال بفروش میرسد.مبلغ مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه کسیکه بالاترین قیمت را پیشنهادکند فروخته خواهد شد.درضمن ده درصد مبلغ پایه مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ والباقی را بایستی ظرف مهلت یک ماه تودیع نماید.به پیشنهادهای بعداز تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.طالبین شرکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود.اموال واقع در بزرگراه امام رضا(ع) – روبروی پمپ بنزین صحرا – خیابان صاحب الزمان (ع) -خیابان 20 متری سوم بعداز کانال -کارخانه مهران شیمی

شرح وتعداد ماشین آلات موجود درکارگاه درروز بازدید بشرح جدول کارشناسی ضم پرونده در17 صفحه می باشد که شامل پمپها – مخازن -باسکول -انواع دستگاه پرس درب قوطی -تابلو برق – دستگاه شماره زن – دستگاه شیرینگ ووکیوم – ژنراتور برق – باطری ژنراتور – دستگاه پلمپ زن -دستگاه جت پرینتر – باسکول تریلی – لیفتراک – -دیگ خاک زنی – فیلتر روغن – تانکر – کوره -مشعل – ضد کف – ضد یخ – هایتیک – قوطی – سطل – دبه 50 کیلویی گریس – لوله آزمایشگاهی – ویسکومتر – بالن آزمایشگاهی – لوله آزمایش – رنگ – دستگاه فیلتر – پیپت حابدار – دستگاه حمام – دستگاه فلشگیر -انواع دستگاهها – دماسنج – ترازوی دیجیتال – بشر شیشه ای – موتور پمپ – کوبلینگ – شیر فولادی – زانوی سفید 4 آهنی – سوپاپ – واشر – زانو – انواع اسانس – کپسول – مشعل -موتور – دینام – گیربکس – کله پمپ – حدیده – انواع پیچ ومهره – 2راه جوشی -جعبه آچار -جرثقیل دستی – تلمبه – انواع میز وصندلی اداری – پرینتر – فکی – تلفن – بخاری – فایل -کولر -لوله کشی کامل – سوپاپ – شیلنگ – شیرفلکه – جمعاً به مبلغ 87/000/000/000 ریال معادل هشت میلیاردو هفتصد میلیون تومان جهت پایه مزایده برآورد گردیده است.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی خاوران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11