فروش اموال اقساطی( آهن آلات فرسوده)

72000000

توضیحات

فروشاموال فرسوده (آهن آلات)

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09