فروش اموال اسقاطی

5000000000

توضیحات

اموال اسفاطی پزشکی اداری لندری تاسیساتی رایانه ای

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/23