فروش اموال اسقاطی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

600000000

توضیحات

مطابق فایل پیوستی کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07