فروش املاک ملایر به شرح آگهی

223000000

توضیحات

شماره پرونده:
8409988511800496
شماره آگهی:
140028460000014156
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/18
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش مال سهم الارث / نوبت اول

به موجب دادنامه شماره 84/520 صادر شده در پرونده کلاسه 1880/83 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ملاير موضوع پرونده اجرايي کلاسه 971402 اين اجرا محکوم عليه اقاي عليرضا خليلي محکومند به پرداخت تعداد يک ميليون وجه نقد به نرخ روز و 100 عدد سکه طلا تمام بهار ازادي در حق محکوم له و مبلغ 550/000 تومان هزينه اجرايي در حق دولت که با توجه به اين اجرائيه به محکوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر قانوني نسبت به اجراي حکم اقدامي ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استيفاء محکوم به و هزينه اجرايي سهم الارث مشاعي محکوم عليه از اموال غير منقول بشرح ذيل متعلق به پدر محکوم عليه آقاي خسرو خليلي از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي / خبره دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 10 الي 11 مورخ 00/3/8 در محل اجراي احکام شعبه اول حقوقي ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي 283/000/000 تومان براي مجموع 6 دانگ کليه اموال توقيفي شروع مي شود و سهم الارث محکوم عليه به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند. ضمنا کساني حق شرگت در مزايده را دارند که مبلغ 10 درصد مال مورد مزايده را قبل از شروع مزايده طي چک تضميني به دادورز اجراي حکم تحويل نمايند

مال مورد مزايده و بهاي آن عباتست از :

الف- چهار جريب آن زمينهاي واقع در تپه هاي منتهي به روستا معروف به تپه هاي بالا و تپه هاي پائين روستا كه ارزش آنها به مبلغ 11/000/000 (يازده ميليون) تومان ارزيابي مي گردد(اين مساحت طبق معرفي معتمدين محلي و توسط مامورين قضائي تنظيم شده است و مختصات آن براي اينجانب معرفي نگرديد) .

ب- دو جريب باقي مانده در صورتجلسه فوق تبديل به قطعات باغي واقع در بكار بالا و پائين شده است كه شامل:

1-يك قطعه باغ در مختصات utm ( x:310447؛ y:3780531) داراي حدود 100درخت آلبالو در منطقه نسار (بكار پائين) با حدود اربعه شرق رضا آقائي؛ غرب غلامرضا كاظمي ، شمال رحمت كاظمي و جنوب عصمت اله خليلي به مساحت تقريبي 630مترمربع و به ارزش 21/000/000 (بيست و يك ميليون) تومان.

2- يك قطعه باغ انگور داراي ده بانه و 8درخت گردو در مختصات utm ( x:310443؛ y:3780242) در منطقه نسار (بكار پائين) با حدود اربعه شمال عصمت اله خليلي شرق باغ جواد آقائي ؛ غرب غلام علي حسيني جنوب حاجي امين و حاجي عصمت بمساحت تقريبي 1/080 مترمربع و به ارزش 36/000/000(سي و شش ميليون) تومان.

بجز موارد ذكر شده گه در صورتجلسه توقيف سهم الارث عليرضا خليلي مورخ 19/7/1390 بيان شده و دو مورد از آنها شامل دو قطعه باغي 1و2 براي اينجانب معرفي گرديد و ارزش آنها مطابق دستور طبق كارشناسي اوليه مي باشد موارد زير در بازديد كارشناسي به اينجانب معرفي گرديد كه ارزش روز آنها به شرح ذيل مي باشد:

3- يك قطعه باغ در مختصات utm ( x:311818؛ y:3780486) داراي درختان گردو و آلبالو در منطقه سمت گلال (بكار بالا) نزديك نهندر با حدود اربعه شرق محمد خليلي ؛ غرب ايرج علي بيگي ، شمال رحمت كاظمي و جنوب عليرضا موسي خاني به مساحت تقريبي 532 مترمربع و به ارزش 27/000/000 (بيست و هفت ميليون) تومان.

4- يك قطعه باغ داراي درخت آلبالو در منطقه نسار (بكار پائين) با حدود اربعه شرق رضا آقائي؛ غرب رضا آقائي ، شمال و شرق ايرج علي بيگي و جنوب رحمت كاضمي به مساحت تقريبي 510 مترمربع و به ارزش بيست و پنج ميليون تومان.

5- يك قطعه باغ در مختصات utm ( x:311718؛ y:3780564) داراي درختان گردو آلبالو و سيب در منطقه سمت گلال (بكار بالا) نزديك نهندر با حدود اربعه شرق علي صفر بيگي ؛ غرب ايرج علي بيگي ، شمال و جنوب عصمت اله خليلي شرق علي صفربيگي و غرب جواد آقائي به مساحت تقريبي 290 مترمربع و به ارزش بيست و سه ميليون تومان.

6- خانه مخروبه واقع در بافت مسكوني روستا به مختصات utm ( x:311372؛ y:3780747) در كنار مسجد و روبروي حمام قديمي با حدود اربعه شمال ورثه چراغعلي خليلي شرق راه غرب حياط چراغعلي و جنوب راه عمومي به مساحت تقريبي 100مترمربع و ارزش هشتاد ميليون تومان.

نظريه كارشناسي :

با عنايت به صورتجلسه مورخ 19/7/1390 جهت توقيف سهم الارث عليرضا خليلي و بررسيهاي به عمل آمده و شرايط و وضعيت موجود از ساكنين محلي ، موقعيت جغرافيايي ، نوع بهره برداري،وضعيت راه دسترسي و ساير امكانات ، ارزش ريالي و اقتصادي كل اراضي كشاورزي باغي و ديم مندرج در صورتجلسه توقيف اراضي واقع در كمازان در شش جريب مي باشد كه 4جريب ديم و 2جريب آن تبديل به باغي شده است و همچنين باقيمانده اراضي كه براي اينجانب معرفي شد كه شامل موارد 3تا6 مي باشد و ارزش آنها بر اساس قيمت عادله روز برآورد گرديده در مجموع به مبلغ 223/000/000 (دويست و بيست و سه ميليون) تومان برآورد مي گردد.

نظريه کارشناسي حق آبه مربوط به زمين هاي کشاورزي آقاي خسرو خليلي :

در موعد مقرر به همراه آقاي خليلي ( فرزند خواهان و خوانده ) در محل روستاي كمازان حاضر شده كه ايشان اطلاعي از محل اختلافي نداشته سپس از چند نفر از اهالي روستا پرس و جو نموديم كه آنها نيز از ارائه اطلاعات خودداري نمودند . تنها يكي از اعضاي شورا مقدار سهم خسرو خليلي ( پدر عليرضا ،خوانده ) را معرفي نمود كه به اين صورت است كه خسرو خليلي 0.5 شعير مشاع از 96 شعير اراضي و باغات روستاي كمازان را در اختيار داشته و به همان نسبت از آب 3 چاه ( معروف به چاه گلال ، پا چغا و مرزماني ) با آبدهي 3 اينچ را دارد مقدار سهم ايشان از هر كدام يك ونيم ساعت حقابه در گردش 12 روز و مجموعا چهار و نيم ساعت در گردش 12 روز از مجموع 3 چاه روستا مي باشد و همچنين مقدار يك ونيم ساعت از سهم رودآب دارد ( معادل نيم شعير ).

از اين مقدار آب براي آبياري باغ آلبالو ، انگور ، گردو و سيب استفاده مي شود .

به صورت خلاصه :

مجموعا سهم خسرو خليلي 3 تا نيم شعيرحقابه چاه و نيم شعير حقابه رودابه است كه مي شود 2 شعير كه اين سهم با در نظر گرفتن وضعيت كشاورزي منطقه و نوع كشت آن و همچنين عرف محل 60 ميليون تومان برآورد قيمت مي شود .

پس از فوت مرحوم خسرو خليلي وراث باقي مانده از ايشان 3 پسر و 3 دختر بعلاوه همسر ايشان مي باشد . كه سهم عليرضا خليلي ( خوانده ) به اندازه يك پسر از مبلغ 60 ميليون تومان مي باشد .

لازم به ذكر است مبلغ ريالي حقابه با در نظر گرفتن قيمت كارشناسي زمين توسط آقاي مهندس غلامرضا نعيمي مي باشد . زيرا خريد و فروش آب به صورت مجزا خلاف قوانين مي باشد و فروش آب مي بايست با انتقال زمين هاي تحت شرب آن باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.08ساعت 10 صبح