فروش اقلام بازیافتی و قطعات خودرو های تصادفی

650000000

توضیحات

اقلام بازیافتی و قطعات خودرو های تصادفی

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/23