فروش اسقاطی کیس ومانیتور و…..

512784147

توضیحات

کیس و مانیتور قدیمی و پرینتر رنگی وتلفن وغیره

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/22