فروشش سیم کارت به شماره09121116072

8000000

توضیحات

9409980241700468

140068460000432840
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط تلفن همراه

به موجب پرونده اجرایی  0000848/120/ج2 از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران  -داد نامه  95001183مورخه  95/10/20اجرائیه 140058109مورخ 1400/2/1-شعبه 32 تجدید نظر 99003684مورخه 99/11/15- محکوم له آقای پیمان نفرها فرزند  علی اکبر    محکوم علیه  آقای سید محمد جعفر ی فرزند قدرت -محکوم به 7/790/000/000ریال اصل خواسته – خسارت تاخیرتادیه 30/807/472/407ریال -هزینه دادرسی 221/360/000ریال -هزینه کارشناسی 5/000/000ریال – نیم عشر اجرای دولت 1/941/191/621ریال -حسب ارزیابی خط تلفن همراه به ارزش پايه مزايده سيم كارت تلفن همراه به شماره 1116072-0912   به شرح ذیل  می باشد

تعيين ارزش پايه مزايده سيم كارت تلفن همراه به شماره 1116072-0912 به استحضار ميرساند، با در نظر گرفتن وضعيت روز بازار و عوامل موثر در قيمت گذاري، عرضه و تقاضا، كُد و ترتيب ارقام و همچنين كاركرده بودن سيم كارت مذكور، بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي بمبلغ 3.100.000.000 ريال (سيصد و ده ميليون تومان) ارزش پايه مزايده ارزيابي و اعلام نظر ميگردد/. دستمزد كارشناسي طبق (ماده 11، تبصره 6 ماده 11 و ماده 6) تعرفه رسمي كانون كارشناسان دادگستري مجموعاً مبلغ 13.000.000 ريال محاسبه گرديد. پرداخت الباقي دستمزد كارشناسي بمبلغ 8.000.000 ريال مورد درخواست ميباشد

تاریخ مزایده1400/09/30 ساعت9 الی9/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد .

مدیرواحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت9الی9:30