فرروش یک سری وسایل منزل

46000000

توضیحات

9709982929400630

140091460000475641
شعبه اجراي احكام مدني بخش چهاردانگه

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

مزایده اموال منقول

در خصوص پرونده اجرائی فوق الذکر که له خانم شهربانو طرسکی با وکالت تیمور رحیمی و علیه خانم مریم بداغی حکم محکومیت از شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  به1- انتقال سند رسمی 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 3 تفکیکی از پلاک ثبتی 37/3707 و2-  الزام به تحویل مبیع و 3- پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق درآمد دولت صادرشده و قطعیت حاصل نموده است ودر راستای اجرای حکم عملیات انتقال اجرائی آپارتمان در مورخه 1399/09/16 نزد دفترخانه 45 چهاردانگه انجام شده است و سپس تحویل مبیع ملک ( آپارتمان موصوف) به شخص محکوم له پرونده توسط عوامل انتظامی کلانتری چهاردانگه با حضور نماینده دادستانی ( دادگاه بخش چهاردانگه) به محکوم له تحویل شده است و در راستای اجرای حکم دادگاه مقداری اموال بشرح نظریه کارشناس رسمی دادگستری حسن نجاتی متعلق به محکوم علیه توسط عوامل انتظامی در محل اجرا توقیف شده است و علیرغم اطلاع شخص محکوم علیه از اموال توقیف شده و 2 مرتبه ابلاغ قانونی  در تاریخ های 1400/07/29 و مورخه 1400/08/15 جهت مراجعه به اجرای احکام مدنی و پرداخت هزینه های اجرای حکم و نیم عشر دولتی اقدام ننموده است وحسب درخواست شخص امین اموال ومحکوم له پرونده در تاریخ های 1400/07/04 و مورخه 1400/08/11 برای وصول هزینه های اجرائی اجرای حکم و باتوجه به عدم وصول نیم عشر دولتی و با توجه به دستور قضائی قاضی محترم اجرای احکام مدنی برای مزایده اموال توقیف شده که بشرح ذیل می باشد ودر راستای اجرای تبصره 1 و 2 ماده 158 و ماده 159 و 161 قنون اجرای احکام مدنی اقلام ذیل الذکر با تعیین وقت مناسب به مزایده گذاشته می شود و اقلام توقیفی طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری عباتنداز:

1- یک دستگاه یخچال 11 فوت ایرانی به ارزش : 11/000/000 ریال

2-سرویس کودک ( شامل کمد و اسباب بازی و …) و سبد چوبی به ارزش :15/000/000 ریال

3-اجاق گاز و یک عدد کپسول کوچک به ارزش : 15/000/000 ریال

4- یکعدد گازی ( بخایی) دیواریو یک تخته فرش کهنه جمعآ به ارزش : 5/000/000 ریال

 

جمع کل چهار قلم کالای فوق الذکر به ارزش : 46/000/000 ریال است .

 

که درتاریخ  1400/09/07راس  ساعت 12 ظهر الی 13 ظهر از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه بفروش می رسد مبلغ مزایده از قیمت پایه مزایده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.10درصد مبلغ مزایده فوق الذکر فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف یک ماه باید به حساب سپرده دادگاه چهاردانگه  بشماره 2171299052009 و شناسه واریز 14002867577 نزد بانک ملی شعبه چهاردانگه کد 1602 واریز گردد و قبض واریزی تحویل اجرای احکام مدنی و ضم پرونده گردد و در غیر اینصورت و عدم تسویه حساب ثمن باقیمانده مزایده در موعد یک ماهه به حساب سپرده دادگستری  مبلغ  10 درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد و مزایده جدید تنظیم خواهد شد.

 مزایده در تاریخ و راس ساعت تعیین شده فوق الذکر از مبلغ پایه کارشناسی 46/000/000 ریال اقلام  مشروحه  شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته می شود و10 درصد ثمن مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از طرف خریدار باید به حساب سپرده دادگاه واریز گردد. و متذکر می شود که فروش اموال فوق الذکر بصورت کلی و یکجا صورت خواهد گرفت در صورت عدم واریز مابقی مبلغ مزایده توسط برنده مزایده مبلغ ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط میگردد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا پنج روز قبل از مزایده به این دفتر مراجعه نمایندتا ترتیب بازدید انان از محل مزایده داده شود.ضمنا به منظور شرکت در مزایده همراه داشتن کارت ملی و مبلغ ده درصد قیمت پایه مزایده  بصورت چک بانکی تضمین شده یا چک رمزدار  به نام اجرای احکام مدنی دادگاه چهاردانگه الزامی است .

 

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني بخش چهاردانگه -قربانیان

 

استان تهران – بخش چهاردانگه – خيابان سديد- كوچه صاحب الزماناستان تهران – بخش چهاردانگه – خيابان سديد- كوچه صاحب الزمان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت12الی13