عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی

22075900000

توضیحات

9909980210101220

140068460000497582
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ملک به پلاک ثبتی20607  و 20606 فرعی از 114 اصلی  واقع در بخش12 تهران در پرونده مدنی9903026/ج

بموجب دادنامه9909970210101220 صادره ازشعبه 176 دادگاه حقوقی تهران خواهان ها سید ابوالفضل و سید قاسم  و سید محمود  همگی  تاج زادقهی  و به زیان خوانده اکرم سادات تاج زاده قهی بابت دستور فروش پلاک ثبتی20606 و 20607 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش12تهران

.برهمین اساس با در خواست   خوهان پلاک ثبتی فوق توسط  کارشناس رسمی دادگستری جهت مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی شده است: ازمحل ملک واقع به نشانی تهران  خانی آباد نو ، خیابان لطیفی ، خ جعفر علی محمدی ، کوچه 14 پلاک 20  بازدید بعمل آمد

الف – مسحدثات موجود :

 عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 20606 فرعی از 114 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 846 فرعی از اصلس مذکور ناحیه غار بخش 12 حوزه ثبت ملک شهری به مساحت 57 متر و 34  دسی متر مربع واقع در طبقه یک که 1 متر و 48 دسی متر مربع آن بالکن است به انضمام پارکینیگ مسکونی مزاحم قطعه یک تفکیکی به مساحت 10 متر و 56 دسی متر مربع واقع در سمت شرقی همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی ان که حدود اربعه آن در سند آورده شده است

ب – عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 20607 فرعی از 114 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از 846 فرعی از اصلی مذکور ناحیه بخش 12 حوزه ثبت ملک شهرری به مساحت 57 متر و 34  دسی متر مربع واقع در طبقه دو که یک متر و چهل و هشت دسی متر مربع آن بالکن است به انضمام پارکینیگ مسکونی قطعه دو تفکیکی به مساحت 57 متر و 34 دسی متر مربع واقع در طبقه دو که 1 متر و 48 دسی متر مربع آن بالن است به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه دو تفکیکی به مساحت 10 متر و 56 دسی متر مربع واقع در سمت جنوب شرقی همکف که 1 متر و 45 دسی متر مربع آن به صورت غیر مسقف است با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین اجرائی آن که حدود اربعه آن در سند آورده شده است .

ج – مشخصات ساختمانی :

1- واحد طبقه اول : یک واحد یک خوابه با آشپزخانه اوپن دیوار  کاشی ، کابینت ام دی اف ، کف سرامیک ، دیوار قرنیز و گچ ، درب های داخلی اچ دی اف و کمد ها ام دی اف و دیوار سرویس و حمام تا زیر سقف کاشی ، پنجره ها یو پی وی سی ، آیفون تصویری و کلید و پریز و شیر آلات منصوبه ، گرمایش پکیج و سرمیش کولر آبی میباشد

2- واحد طبقه دوم : مشخصات آن مانند طبقه اول فقط دیوارها کاغذ دیواریست و سیستم گرمایش آن گاز میباشد

3- مشاعات : نمای اصلی ساختمان سنگ و نمای داخلی و بالکن ها سرامیک ، دیوار پارکینگ سنگ ، کرکره اتوماتیک ، کف راه پله سنگ ، دیوار قرنیز سنگی و بقیه سرامیک ، نرده ها آهنی است .

نظریه کارشناسی :

 با عنایت به مراتب مشروحه فوق و موقعیت و مساحت عرصه و اعیان ملک و قدمت بنای موجود و دیگر عوامل موثر در قضیه ، ارزش پایه مزایده :

1- پلاک ثبتی 114/20606 واقع در طبقه اول از قرار هر متر مربع 190/000/000 ریال و برای 57/34 متر مربع مبلغ 10/894/600/000 ریال  میباشد

2- پلاک ثبتی 114/20607 واقع در طبقه دوم از قرار هر متر مربع 195/000/000 ریال و برای 57/34 متر مربع مبلغ 11/181/300/000 ریال  میباشد که جمع هردوواحد مسکونی 22/075/900/000 ریال  اعلام میگردد

حالیه مقرر گردید ملک فوق الذکر در تاریخ 1400/11/6 ازساعت 10/30  الی 11/30 دقیقه از طرق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت اتاق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقدا” فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این اجرا تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت-

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/6 ازساعت 10/30  الی 11/30