عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی

3075000000

توضیحات

140068920003145317

140068460000500633
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/003076/126/ج از شعبه 126دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 14007849447مورخه 1400/6/10-محکوم له خانم فهیمه اسمعیلی فرزند عبداله – محکوم علیه خانم سیمین اسدزاده فرزند اسداله -موضوع دستور فروش 6 دانگ پلاک ثبتی به شماره 7182/12804مفروز و مجزی از 6139قطعه 3 تفکیکی بخش 2 تهران (دارای مستاجر با ودیعه 2020/000/000ریال و اجاره ماهانه 15/000/000ریال ) و همچنین در زمان فروش 6/000/000ریال الباقی حق الزحمه کارشنایس مد نظر می باشد .حسب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل می باشد .

احتراما عطف به قرارکارشناسی پرونده کلاسه اجرائی 0003076 ، گزارش هیات کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد : ( جمعا 4 صفحه)

خواهان : خانم فهیمه اسمعیلی  ،  خوانده : خانم سیمین اسد زاده  ،  آدرس ملک : تهران – نارمک -خیابان فرجام – خیابان شهید منظری داشکنی(خیابان 43) – نبش کوچه شهید اسماعیل شکیبایی – پلاک 27 شهرداری ( کدملک 001-49928) – طبقه دوم سندی(طبقه سوم رویتی) – واحد شماره 3 – پلاک آب 19200/35225

قرار کارشناسی:  ارزیابی شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی طبقه دوم به پلاک ثبتی 12804/7182 اصلی بخش 2 ثبتی تهران

اسناد و مدارک ابرازی : عطف به مشخصات ثبتی آپارتمان( بر اساس تصویر سند ابرازی خواهان به شماره چاپی 152032) ، عرصه و اعیان آپارتمان به پلاک ثبتی 12804/7182 اصلی قطعه 3 تفکیکی مفروز و مجزا شده از 6139 فرعی از اصلی مذکور . بخش 2 تهران به مساحت 112/32متر مربع واقع در طبقه دو که مقدار 3/10متر مربع آن بالکن است و مقدار0/68متر مربع آن پیشرفتگی است با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات … توضیحات : حق استفاده از پارکینگ مشاعی برای پارک کردن یک دستگاه اتومبیل شخصی و … و عطف به تصویر نامه اداره ثبت لویزان تهران به شماره 140085601151003165 مورخ 29/2/1400 در رابطه با پلاک ثبتی 12804/7182  اصلی و … و عطف به تصویر استعلام از سامانه طرح تفصیلی شهرداری تهران ملک موصوف به شماره ملک 49928001(ضمیمه گزارش)

(بررسی اصالت سند ابرازی و استعلام ثبتی و میزان مالکیت اشخاص در آپارتمان مذکور در صلاحیت مقام محترم قضایی میباشد)

مشخصات موجود ملک :

آپارتمان مورد نظر در یک ساختمان مسکونی چهار طبقه به انضمام زیر زمین واقع بوده ، نمای ساختمان از سنگ و فاقد آسانسور با قدمت حدودا 40 سال ساخت ، طبقه زیر زمین با کاربری پارکینگ و موتور خانه ، طبقه همکف تا سوم در هر طبقه یک واحد و جمعا چهار واحد مسکونی و عرصه ملک به صورت دو نبش شمالی و شرقی می باشد .

آپارتمان مورد تعرفه واقع در طبقه دوم سندی (طبقعه سوم رویتی ) به مساحت سندی 32 /112 متر مربع قطعه سه تفکیکی که مقدار 3/10متر مربع آن بالکن است و مقدار 0/68متر مربع آن پیشرفتگی است و حسب توضیحات صفحه دوم برگه سند ماکیت ابرازی دارای حق استفاده از پارکینگ مشاعی برای پارک کردن یک دستگاه اتوموبیل شخصی ، آپارتمان دو خوابه که یک اتاق با کف سازی سنگ و یک اتاق با کف سازی سرامیک ، هال و پذیرایی با بدنه گچکاری و نقاشی  و بخشی کاغذ دیواری و کف سازی سنگ و ابزار سقف ، حمام و توالت فرنگی و سرویس بهداشتی ایرانی سرهم با کفسازی سنگ و بدنه کاشی، آشپزخانه اپن و کابینت ام دی اف با کفسازی سنگ و بدنه کاشی ، درب ورودی چوبی با حفاظ آکاردئونی فلزی ، پنجره ها آلومینیومی ، آیفون تصویری ، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش شوفاژ با رادیاتور فولادی ، آپارتمان دارای انشعابات آب و گاز مشاع و برق مجزا بوده و در زمان بازدید مورخ1/9/1400 ، آپارتمان مورد تعرفه حسب اظهار در سکونت مستاجر خواهان(آقای عواطفی و خانواده ایشان و حسب توضیحات ایشان با ودیعه اجاره 000/000/202 تومان و اجاره ماهیانه 000/500/1 تومان) مشاهده شد.

نظریه کارشناسی:با توجه به عوامل موثر در قضیه و مراتب فوق الذکر  وبا در نظر گرفتن وضعیت معاملاتی روز و نوسانات قیمت (تاریخ برسی 1/9/400) و موقعیت ملک و جانمایی و مساحت آپارتمان مذکور و با عنایت به قدمت حدودا 40 سال ساختمان و نظر به وضعیت ملک در سامانه طرح تفصیلی و به شرط بلا معارض بودن ملک و نداشتن موانع قانونی انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی ودیون و تعهدات و بازداشتی به به نظر اینجانبان ارزش ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان طبقه دوم موصوف به پلاک ثبتی 12804/7182 اصلی جهت اجرای احکام جمعا به مبلغ سی میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال معادل سه میلیارد و هفتاد و پنج میلیون تومان 3075000000تومان ) پیشنهاد و اعلام میگردد.

تاریخ مزایده  1400/10/21 ساعت 9 الی 9/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده  1400/10/21 ساعت 9 الی 9/30