عرصه و اعيان ملك مسكوني – تجاري خ یافت اباد

714000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980213801117
شماره آگهی:
140168460000545284
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 

بموجب پرونده کلاسه 0100091ج و دادنامه صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران خواهان محمدرضا ربانی و خواندگان منیره حاجی و غیره… دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی 779425 و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه شماره 9909980213801117 صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی:ملك واقع در تهران ، يافت آباد ، ضلع غربي بلوار معلم ، روبروي خيابان بافان ، پلاك 109 مراجعه و بازديد نمودم كه ذيلاً گزارش آن و نظريه كارشناسي تقديم ميگردد :

الف- مشخصات ثبتي عرصه ملك :

عرصه ملك مورد كارشناسي عبارتست از عرصه و اعيان باغ به مساحت 1539 متر مربع به شماره 2072 فرعي از 1 اصلي مفروز و مجزي شده از 42 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملك يافت آباد تهران داراي سند مالكيت به شماره سريال 779425 سري ب سال 97 مورخ 98/3/20 به نام آقاي محمدرضا رباني مالك پنج سهم مشاع از بيست و يك سهم عرصه و اعيان ثبت و صادر و تسليم گرديده است . همچنين كدپستي ملك 1371616811 بوده و بر اساس نامه شماره 518/3899/21 مورخ 1400/2/15 شهرداري منطقه 18 تهران كاربري ملك موصوف طبق طرح تفضيلي قديم ، مسكوني و مطابق با طرح تفضيلي جديد ، 70% از عرصه در زير پهنه R122 ( مسكوني با تراكم متوسط ) و 30% آن در زير پهنه S123 ( محورها و گستره هاي تجاري ، اداري و خدمات ( عملكرد در مقياس منطقه ) ) واقع گرديده است .

 

حدود اربعه :

شمالاً : ديواريست به طول 15 متر به 1 اصلي

شرقاً : در دو قسمت اول پي است به طول 9 متر به 1 اصلي ، دوم پي است به طول 94 متر به شماره 9042 فرعي

جنوباً : درب و ديواريست به طول 15 متر به امتداد جاده شهريار

غرباً : پي است به طول 104/50 متر به شماره 42 فرعي

 

ب- مشخصات فني اعياني :

اعياني ملك مذكور داراي ديوار آجري و درب فلزي ماشين رو ميباشد و در قسمت جنوب شرقي ملك يك ساختمان 1 طبقه به مساحت حدود 88 متر مربع قرار دارد كه متشكل از دفتر كار ، قسمت سرايداري شامل هال ورودي ، آشپزخانه اوپن و 2 اتاق تودرتو و سرويس بهداشتي ميباشد . همچنين ملك داراي چاه نيمه عميق آب و انشعاب برق سه فاز و فاقد انشعاب گاز بوده و بر ملك 15 متر ميباشد . شده ومقرر است از ساعت 1100 مورخ 1401/10/25 در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده از قیمت ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي ( عرصه و اعيان ملك مسكوني – تجاري ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 714/000/000/000 ريال ( معادل هفتاد و يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان ) ميباشد .و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است.