عرصه و اعيان زمين مشجر با بناي احداثي به مساحت 820624 متر

129000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409982161800572
شماره آگهی:
140191460000570536
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند
تاریخ صدور:
1401/11/02
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

** آگهی مزایده نوبت اول ***

در خصوص پرونده کلاسه 0000732 موضوع نیابت صادره از شعبه پنجم شهید صدر تهران محکوم له شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سهامی خاص و محکوم علیه شرکت مهندسی تجارت آسادیس سهامی خاص و منوچهر منوچهری پور محكوم هستند به پرداخت مبلغ 684/491/825/950 بابت اصل خواسته و مبلغ 34/210/126/841 ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت نظـــر بــــه اینکه پلاکهای 1253 92 1254 92 توسط شخص ثالث خانم مرضیه سادات حسینی سودخری مفروز و مجزی شده از 703 دماوند معرفی و توقیف گردیده است و توسط کارشناسان منتخب محترم آقایان علیرضا حیدری و انوش صادقی اقباش به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است

1 پلاک 1253 92

رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند با سلام و تحيات

احتراماً در اجراي قرار كارشناسي صادره پرونده شماره 9409982161800572 به شماره بايگاني 0000732 در خصوص دعوي مطروحه آقاي محمد صابري و آقاي حسن جافر و شركت خدمات عمومي فولاد ايران به طرفيت شركت مهندسي تجارت آساديس و شركت بين المللي كالا گستران آگاه و آقاي منوچهر منوچهري پور و آقاي حامد افكاري مهرباني مبني بر خسارت تأخير تأديه و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسي موضوع نيابت قضايي شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي صدر در خصوص ارزيابي معرفي مال توسط شخص ثالث سركارخانم مرضيه سادات حسيني سودخري به پلاك ثبتي 1253 فرعی از 92 اصلی مفروز و مجزي شده از 703 دماوند به استحضار مي رساند اينجانب بعنوان كارشناس منتخب با اطلاع از قرار صادره كارشناسي تا كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي نظريه كتبي و مستدل خويش را ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به اين دادگاه تسليم نمايد در مورخ 1401/04/21 با هدايت و راهنمايي و در معيت خانم ليلا زال محمدي وكيل محترم محكوم له و با حضور آقاي محسن مير نامي نماينده مالك از ملك مورد نظر بازديد بعمل آمد كه پس از بررسي اسناد و مدارك ابرازي انجام معاينه فني ملك و تحقيقات محلي مورد لزوم و النهايه گزارش كارشناسي به شرح ذيل به حضور تقديم ميگرد وضعيت ثبتي ملك مورد ارزيابيبه استناد تصوير يك فقره سند مالكيت ابرازي ملك موصوف مشتمل بر عرصه و اعيان زمين مشجر با بناي احداثي وضعبيت طلق به شماره يك هزار و پنجاه و سه فرعي از نود و دو اصلي مفروز و مجزي شده از هفتصد و سه فرعي از اصلي مذكور بخش ندارد حوزه ثبت ملك دماوند استان تهران به مساحت 820624 هشت هزار و دويست و شش متر و بيست و چهار دسيمتر با حدود اربعه مندرج در ظهر سند مزبور ملاحظات سند قبلي از نوع المثني به شماره 764901 سري الف سال 99 بعلت تعويض ابطال گرديده است اين سند از نوع اصلي به شماره 608297 سري ب سال 99 طي انتقال قطعي شماره 15984 تاريخ 1399/10/22 توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره 344 مشهد استان خراسان رضوي بنام خانم مرضيه سادات حسيني سود خري فرزند محمدعلي صادر و تسليم گرديده است مشاهدات ميداني و معاينه محل ملك مذكور به صورت باغ مشجر با انواع درختان ميوه هسته دار و دانه دار در سن باردهي عمدتاً سيب به مساحت 820624 متر مربع طبق سند ابرازي به نشاني شهرستان دماوند، جابان روبروي ميدان تره بار خيابان باغستان چهارم غربي روبروي چاه شماره 3 شاه محمدي با مختصات جغرافيايي X=540149 Y=3932603 نقطه شاخص تقريباً وسط ملك توسط نمايندگان مالك تعرفه گرديد كه مستحدثات و امكانات ملك مورد نظر به شرح ذيل ميباشد 1 بناي مسقف مسكوني سرايداري به مساحت حدود 90 متر مربع واقع در شمال شرقي ملك 2 سوله نگهداري ادوات و تجهيزات باغي با سقف شيرواني ورق گالوانيزه ديواره هاي پلي كربنات و كف بتن به مساحت حدود 163 متر مربع واقع در گوشه جنوب شرقي ملك 3 بناي مسقف اتاق كارگر به مساحت حدود 26 متر مربع واقع در مجاورت سوله در گوشه جنوب شرقي ملك 4 دو ضلع شمال و شرق ملك داري ديوار سنگي از نوع سنگ قرمز و غرس درختان صنوبر در مجاورت ديوار 5 دو ضلع جنوب و غرب ملك داراي فنس فلزي 6 انشعاب برق خانگي سراسري توضيح بنا به اظهار نماينده مالك درختان باغ از دو ساعت آب چاه معروف به چاه شماره 3 شاه محمدي در گردش 7 روز مشروب ميگردند لازم به ذكر است كه مسئوليت اصالت و صحت يا سقم تمامي اسناد و مدارك ابرازي و اظهارات منعكسه در گزارش از جمله تعرفه صورت گرفته به عهده ارائه دهندگان اظهار كنندگان و تعرفه كنندگان مي باشد و از طرف اينجانب نفياً و اثباتاً اظهار نظري صورت نمي گيرد همچنين كارشناس منتخب فقط مسئوليت تقويم و ارزيابي ملك مورد نظر را عهده دار بوده و ساير پيامد هاي احتمالي منجمله انطباق ملك مذكور با طبيعت و يا مستحق للغير بودن و هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد نظريه نهايي كارشناسي با عنايت به مطالب معنونه مشاهدات ميداني و معاينه محل تدقيق در اسناد و مدارك ابرازي نوع سند مالكيت كاربري ملك عرف خريد و فروش محل و ملحوظ نمودن جميع عوامل موثر در قضيه از قبيل مساحت ملك نوع و مساحت مستحدثات دسترسي موقعيت جغرافيايي ملك نوع و عمر درختان باغ انشعاب برق خانگي و غيره صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهد و ديون احتمالي ارزش روز عرصه و اعيان ملك مورد نظر به مساحت 8206/24 هشت هزار و دويست وشش متر و بيست و چهار دسيمتر مربع از قرار هر متر مربع 30/000/000 ريال مجموعاً به مبلغ 246/187/200/000 ريال معادل بيست و چهار ميليارد و ششصد و هيجده ميليون و هفتصد و بيست هزار تومان تعيين و اعلام ميگردد که بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است

پلاک: 1254 92

رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند با سلام و تحيت

احتراماً عطف به ابلاغيه شماره 140191440000548821 مورخ 1401/05/01 آن شعبه محترم مبني بر كارشناسي پرونده شماره 9409982161800572 با شماره بايگاني 0000732 در خصوص دعوي خدمات عمومي فولاد ايران و محمد صابري و حسن جافر به طرفيت مهندسي تجارت آساديس و حامد افكاري مهرباني و شركت بين المللي كالاگستران آگاه و منوچهر منوچهري پور مبني بر مطالبه خسارت دادرسي و مطالعه وچه چك و مطالبات خسارت تاخير تاديه

محكوم له خدمات خدمات عمومي فولاد ايران محمد صابري و حسن باقري

محكوم عليه مهندسي تجارت اساديس و حامد افكاري مهرباني و شركت بين المللي كالا گستران آگاه و منوچهر منوچهري پور

قرار كارشناسي كارشناسي و تعيين قيمت نسبت به یک قطعه ملك به پلاك ثبتي 1254 فرعي از 92 اصلي به مساحت 44/4102 متر مربع

مشخصات ملك 1254 فرعي از 92 اصلي عرصه و اعيان زمين مشجر با بناي احداثي وضعيت خاص طلق به شماره يك هزار و دويست و پنجاه و چهار فرعي از نود و دو اصلي مفروز و مجزي شده از هفتصد و سه فرعي از اصلي مذكور بخش ندارد حوزه ثبت دماوند استان تهران به مساحت 4102 44 چهار هزار و صد و دو متر و چهل و چهار دسيمتر مربع بنام خانم مرضيه سادات حسيني سود خري فرزند محمدعلي شخص ثالث سند رسمي تك برگ صادر و تسليم گرديده است. حدود زمين مشجر با بناي احداثي شمالاً جمعاً ديواريست بطول 78 70هفتاد و هشت متر و هفتاد سانتيمتر به باقيمانده 703 فرعي تصرف اسماعيل كوچكي شرقاً جمعاً درب و ديواريست بطول 54 19 پنجاه و چهار و نوزده سانتيمتر به خيابان جنوباً مرزيست اشتراكي بطول 79 63 هفتاد و نه متر و شصت و سه سانتيمتر به باقيمانده 703 فرعي تصرف كتايون مومني غرباً جمعاً فنس است بطول 51 07 پنجاه و يك متر و هفت سانتيمتر به باقيمانده 703 فرعي تصرف رضا كوچكي ملاحظات سند قبلي از نوع المثني به شماره 764902 سري الف سال 99 بعلت تغيير مالكيت ابطال گرديد اين سند از نوع اصلي به شماره 554509 سري ب سال 99 صادر ميشود توضيحات نقشه ملك مورد تثبيت محاط در وزارت جهاد كشاورزي سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري منابع طبيعي مي باشد و بر اساس نامه شماره 20597 مورخ 1386/06/18 اداره ثبت تثبيت اين ملك انجام شد وضعيت ملك در زمان بازديد پلاك ثبتي 1254 فرعي از 92 اصلي ملك مورد ارزيابي به نشاني دماوند جابان خيابان باغستان روبروي چاه شماره 3 شاه محمدي با مختصات جغرافيايي X=61514 3942758 نقطه شاخص تقريباً وسط ملك در مجاورت ملك صدر الذكر توسط آقايان حسيني و ميرنامي نمايندگان مالك تعرفه گرديد ضلع شمال ملك داراي ديوار بلوكي ضلع شرق داراي ديوار سنگي با نصب درب ورودي بر روي ديوار اين ضلع اضلاع غرب و جنوب داراي فنس مي باشد باغ به صورت مشجر با انواع درختان مثمر همچون سيب آلو گردو هلو و زردآلو و درختان غير مثمر همچون صنوبر سرو نوئل بيد مجنون بيد مشك و كاج مي باشد كه بنا به اظهار نماينده مالك بوسيله دو ساعت آب چاه شاه محمدي آبياري مي گردد ملك مذكور فاقد هر گونه بناي مسقف مي باشد لازم به ذكر است كه مسئوليت اصالت صحت و سقم تمامي اسناد و مدارك ابرازي و اظهارات منعكسه در گزارش از جمله تعرفه صورت گرفته به عهده ارائه دهندگان اظهار كنندگان و تعرفه كنندگان مي باشد و از طرف اينجانبان نفياً و اثباتاً اظهار نظري صورت نمي گيرد همچنين كارشناسان منتخب و معين فقط مسئوليت تقويم و ارزيابي ملك مورد نظر را عهده دار بوده و ساير پيامد هاي احتمالي همچون مستحق للغير بودن ضوابط و مقررات حوزه امور اراضي انطباق محل ملك با سند مالكيت و هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرند همچنين اين گزارش كارشناسي بر اساس اسناد و مدارك موجود و ابرازي تا تاريخ تهيه و تنظيم گزارش مي باشد چنانچه بعد از ارسال گزارش به دستگاه محترم قضايي مدرك جديدي از سوي طرفين پرونده ارائه گردد با صلاحديد و دستور مقام محترم قضايي قابل بررسي مي باشد اظهار نظر نهايي با عنايت به مطالب معنونه تدقيق در اسناد و مدارك ابرازي مشاهدات ميداني و معاينه محل مساحت وكاربري ملك موقعيت جغرافيايي عرف خريد و فروش محل و ملحوظ نمودن جميع جهات و عوامل موثر در قضيه صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات و ديون احتمالي قيمت عادله وروز عرصه و اعيان قطعه ملك مورد ارزيابي به شرح ذيل تعيين و اعلام ميگردد پلاك ثبتي 1254 فرعي از 92 اصلي حوزه ثبت دماوند روستاي جابان با مشخصات فوق به مبلغ 129/000/000/000 ريال معادل دوازده ميليارد و نه صد ميليون تومان که بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1401/11/25 ساعت 10صبح تعیین گردید طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانندبه دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند . ( ضمناً در صورت صدور هر گونه محکومیت احتمالی به صدور رای قطعی اعم از محکومیت ناشی از تغییر کاریری اراضی مزروعی به قلع و قمع بنا یا جزای نقدی کلیه خسارات و مسئولیت های قانونی متوجه مالک فعلی ( مرضیه السادات حسینی سود خری) میباشد در صورت صدور حکم به قلع و قمع بنا خسارات به نرخ روز بر عهده آن مالک خواهد بود.)

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دماوند میرصادقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/25