طرح های برچسب دار ظروف

6750000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980215901063
شماره آگهی:
140068460000067271
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 200 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده

بموجب پرونده کلاسه 970190و960040 دادنامه شماره 9709970215900351 مورخ 1396/3/31 صادره از شعبه 200 دادگاه عمومی له علی محمدی علیه محمد وظیفه دان دایر برمطالبه خسارت و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادنامه فوق الذکر با عنایت به اموال تعرفه شده از سوی محکوم شخص ثالث و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت9:00تا 9/30مورخ 1400/3/26در محل احرای احکام مجتمع قضایی شهید مطهری به نشانی تهران میدان معلم خیابان شهید اقایی ازقیمت 6/750/000/000ریال از قیمت مزایده بر طبق نظریه کارشناسی شروع میشود وبه هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد0 ده درصد وجه مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد0 در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید0سپرده وی پس از کسر هزینه ها مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد0کلیه هزینه های نقل و انتقلال به عهده محکوم علیه است0 و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند0 تا در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد0ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع از این اجرا از مال مورد مزایده به ادرس تهران بزرگراه فتح پنجم پلاک 11نمایندو مال مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس عبارتست شامل سیصد هزار عدد طرحهای برچسب دار ظروف پلاستیک وملامین و با عنایت به کیفیت وطرح مدل قیمت جهات عادله وارزش عادله جهت قیمت پایه مزایده برابر با 6/750/000/000 ریال روز ازطریق مزایده به فروش میرسد0

دادورز شعبه 200 دادگاه عمومی تهران درخشانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.26 ساعت9